Re: Petimeterets undersøkelse av klageetterslep…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Petimeterets undersøkelse av klageetterslep…

#18102
petimeteret
Gjest

En oppdatering

Petimeteret ba om innsyn hos alle departementer i innsynsklagesakene (inkludert krav om utvidet begrunnelse) mot dem selv eller mot underordnet organ de hadde kjent til i minst 2 måneder og som ikke var avsluttet pr 11. desember. Kravet ble sendt 11. desember, og det betyr at de skulle ha kjent til saken den 11. oktober. Jeg er ikke helt ?nøytral? fordi jeg har klager ute selv. Jeg har ikke lest alle innsynsklagene grundig, kun de som vekket min oppmerksomhet.

Resultat:

1. LMD, ingen på departement, ingen på underliggende organ, svart 12.12.2011

2. KRD, ingen på departement, ingen på underliggende organ, svart 12.12.2011

3. SMK, ingen på departement, ingen på underliggende organ, svart 13.12.2011

4. FD, ingen på departement, ingen på underliggende organ, svart 04.01.2012 Har ikke system for å følge opp klagesaker.

5. KUD, ingen på departement, ingen på underliggende organ, svart 24.01.2012

6. AD, ingen på departement, en på underliggende organ, svart 04.01.2012 (etter avklaringer)

7. KD, ingen på departement, en på underliggende organ, svart 23.12.2011 Saken var ved en inkurie blitt liggende.

8. BLD, ingen på departement, en på underliggende organ, svart 23.12.2011 Saken var glemt. Uklart om saken var på departement eller underliggende organ.

9. FKD, en på departement, ingen på underliggende organ, svart 13.12.2011

10. SD, en på departement, ingen på underliggende organ, svart 15.12.2011 De oppga ingen selv om jeg kjenner en.

11. FIN, ingen på departement, en på underliggende organ, svart 20.12.2011 Kravet går ut på hvilken informasjon en fagforening har krav på i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2010. Den er altså over et år gammel og det at saken ikke er avgjort kan ha påvirket viktige spilleregler i arbeidslivet

12. JD, to på departement, ingen på underliggende organ, svart 11.01.2012 JD oppga først at de hadde to slike saker, men konkluderte med at de hadde en. Jeg fikk innsyn i den saken.I tillegg hadde de en klagesak som de ikke oppga, og som var et halvt år gammel og med mye rot.

13. NHD, tre på departement, ingen på underliggende organ, svart 20.12.2011

14. OED, tre på departement, ingen på underliggende organ, svart 31.01.2012 For den ene klagen var dokumentet som var etterspurt frigitt ifm et annet innsynskrav og klagen ble ved en inkurie oversett i dette tilfellet.

15. HOD, to på departement, en på underliggende organ, svart 12.12.2011 På begge sakene til departementet er sivilombudsmannen involvert i, og er bidragsyter til at det tar tid. HOD oppga ikke klagen på underliggende organ. HOD hadde berettiget gitt underordnet organ beskjed om å behandle kravet på nytt. HOD mente vel at de ikke hadde noe ansvar for fremdrift i klagesaken, så lenge klagesaken ligger i underordnet organ.

16. MD fire på departement, ingen på underliggende organ, svart 09.01.2012

17. FAD seks på departement, en på underliggende organ, svart 20,12.2011 Reelt sett var det flere, men siden samme klager hadde flere klager i samme periode ble de slått sammen. To (fire dersom man deler opp en av sakene som egentlig var flere) av sakene var over et år. To av sakene var fra 8 måneder til 1 år. Tydelig at klagerne er frustrerte over manglende tilbakemeldinger. Men det var positivt at jeg fikk innsyn i alle sakene etter bare 7 arbeidsdager, selv om det ble mye dokumentasjon.

18. UD har kun gitt et foreløpig svar der de signaliserte at de trengte tiden til begynnelsen av januar for å svare. Siden har de ikke svart og reagerer ikke på purringer. Jeg kjenner fra før til en klage mot departementet som tilfredsstiller kriteriene.

Verdt å merke seg:

3 organ (KD, BLD og OED) oppga selv at de hadde oppdaget at de hadde glemt innsynssaker.

3 organ (HOD, JD, SD) oppga ikke enkelte klagesaker de hadde.

1 organ (FD) indikerte at de hadde dårlig verktøy for å følge opp innsynssaker.

Konklusjon: Det er store svakheter i verktøy/metodikk for å sikre at innsynssaker blir behandlet uten ugrunnet opphold.

2 organ (FIN, FAD) har klagesaker som er over ett år gamle.

Konklusjon: Uhørt

28 saker er over 2 måneder gamle. Da er UD ikke medregnet. Riktignok er det tyngre å behandle saker i departementet enn i hos fylkesmannen. «En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også år det tas høyde for en eventuell tilbakesendelse til førsteinstansen for klagebehandling.» Dette har sivilombudsmannen nylig uttalt overfor en fylkesmann.

Konklusjon: Flere departementer må få ned saksbehandlingstiden i forbindelse med innsynssaker.

UD har nå brukt over en og en halv måned på å besvare innsynskravet mitt. De reagerer ikke på purringer. Det er frustrerende. FAD har heller ikke reagert på purringer i sine klagesaker.

Konklusjon: Purringer må besvares, foreløpig svar må gis.

Resultatene for KRD, SMK og LMD ser meget bra ut. Er dette tilfeldig, eller kan andre lære noe av dem?