Re: Personalopplysninger og Off.loven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Personalopplysninger og Off.loven Re: Personalopplysninger og Off.loven

#18224
Nils E. Øy
Gjest

Når du skriver «publisering» antar jeg at det gjelder tilgjengeliggjøring av dokument på Internett, ved at dokumentet blir klikkbart for innsyn via elektronisk postjournal på nett. Svaret på ditt spørsmål finnes i § 7 offentlegforskrifta (FOR 2008-10-17-1119). Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger skal det klart ikke tilgjengeliggjøres via nettet (disse må eventuelt sladdes), og i tillegg er det enkelte andre personopplysninger man ikke kan tilgjengeliggjøre på denne måten. Bestemmelsen lyder slik:

«Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument tilgjengelege for ålmenta på Internett.

Følgjande skal ikkje gjerast tilgjengeleg på Internett:

a) opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov

b) opplysningar som det kan gjerast unntak frå innsyn for etter §9 i forskrifta her

c) opplysningar som nemnde i personopplysningslova §2 nr. 8

d) fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarande funksjon

e) opplysningar om lønn og godtgjering til fysiske personar, med unntak for opplysningar om lønn og godtgjering til personar i leiande stillingar i det offentlege og i leiande stillingar eller i styret i sjølvstendige rettssubjekt

f) materiale som ein tredjepart har immaterielle rettar til, med unntak for slikt materiale som er nemnd i §5 fyrste ledd andre punktum og for materiale der rettshavaren samtykkjer til at materialet blir gjort tilgjengeleg.

Organ som gjer dokument tilgjengeleg for ålmenta på Internett, skal opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av dokument.»

Du finner hele forskriften på http://www.lovdata.no