Personalopplysninger og Off.loven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Personalopplysninger og Off.loven

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16328 Svar
   Marianne
   Gjest

   Hei

   Vi trenger litt hjelp når det gjelder personalopplysninger og hvorvidt disse kan publiseres.

   – Vi tenker først og fremst på permisjoner, enten søkt av ansatte selv eller at kommunen har permittert den ansatte.

   – En annen permisjon, er når foreldre søker permisjon for barna fra skole.

  • #18226 Svar
   Bjarne Johannessen
   Gjest

   Jeg uttaler meg ikke skråsikkert nå.

   Kjernen i det du spør etter er slik jeg forstår det om denne type opplysninger er underlagt taushetsplikt. Da er det forvaltningslovens §13.1 som er det sentrale.

   Faktum at det er søkt permisjon og vedtaket om permisjon mener jeg ikke er taushetsbelagt. Det samme gjelder permitteringer.

   Forhold som ligger til grunn for dette kan allikevel ofte være taushetsbelagt.

   Du bruker ordet å publisere i denne sammenheng. Det å aktivt legge ut denne type informasjon på personnivå skal man være meget forsiktig med. Dette gjelder spesielt dersom vedkommende ikke selv har sagt det er greit. Noen ganger kan det allikevel være forsvarlig, fordi offentlighetens interesse er stor nok. For eksempel dersom det er rådmannen som permitteres.

  • #18224 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Når du skriver «publisering» antar jeg at det gjelder tilgjengeliggjøring av dokument på Internett, ved at dokumentet blir klikkbart for innsyn via elektronisk postjournal på nett. Svaret på ditt spørsmål finnes i § 7 offentlegforskrifta (FOR 2008-10-17-1119). Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger skal det klart ikke tilgjengeliggjøres via nettet (disse må eventuelt sladdes), og i tillegg er det enkelte andre personopplysninger man ikke kan tilgjengeliggjøre på denne måten. Bestemmelsen lyder slik:

   «Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument tilgjengelege for ålmenta på Internett.

   Følgjande skal ikkje gjerast tilgjengeleg på Internett:

   a) opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov

   b) opplysningar som det kan gjerast unntak frå innsyn for etter §9 i forskrifta her

   c) opplysningar som nemnde i personopplysningslova §2 nr. 8

   d) fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarande funksjon

   e) opplysningar om lønn og godtgjering til fysiske personar, med unntak for opplysningar om lønn og godtgjering til personar i leiande stillingar i det offentlege og i leiande stillingar eller i styret i sjølvstendige rettssubjekt

   f) materiale som ein tredjepart har immaterielle rettar til, med unntak for slikt materiale som er nemnd i §5 fyrste ledd andre punktum og for materiale der rettshavaren samtykkjer til at materialet blir gjort tilgjengeleg.

   Organ som gjer dokument tilgjengeleg for ålmenta på Internett, skal opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av dokument.»

   Du finner hele forskriften på http://www.lovdata.no

Ser 2 svar tråder
Svar til: Personalopplysninger og Off.loven
Din informasjon: