Re: Namsmannen, offentlighet rundt tvangsfullby…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Namsmannen, offentlighet rundt tvangsfullby…

#18056
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det er tvangsfullbyrdelsesloven § 5-19 som såvidt jeg vet er den eneste bestemmelsen som regulerer retten til innsyn i namsmannens historiske handlinger.

§ 5-19 annet ledd gir alle som «har en rett som blir berørt» en rett til å undersøke namsboken og saksdokumentene vedrørende en konkret sak. Etter forarbeidene betyr dette enhver som har såkalt rettslig interesse i avgjørelsen. Den rene nysgjerrighet vil ikke være tilstrekkelig, men hvis den ene parten skylder deg penger kan situasjonen være annerledes. Ellers kan man også få innsyn i enkeltsaker dersom begge parter samtykker.

Noen plikt til å utarbeide statistikk om antall saker mot en gitt fysisk eller juridisk person har namsmannen ikke.

For å ta en sak til namsmannen må man ha et tvangsgrunnlag.

I den grad tvangsgrunnlaget er en dom vil denne være offentlig etter reglene i tvisteloven kapittel 14. Her kan man f.eks. anmode vernetinget (tingretten/forliksrådet) for AS’ets forretningsadresse om en oversikt over saker ført mot AS’et.

Den andre vanlige typen tvangsgrunnlag er egensendt faktura etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2f. Her vil det nok være vanskelig å få noe. Inkassoloven § 28 fastslår taushetsplikt om drifts- og forretningsforhold (herunder betalingsvansker) for profesjonelle inkassoforetak, slik at man måtte eventuelt oppsøkt den enkelte kreditor (kreditorer har ikke taushetsplikt etter inkassoloven § 28 men kan ha det etter annen særlovgivning).

Ellers kan man henvende seg til Løsøreregisteret eller Regnskapsregisteret, eller et kredittopplysningsbyrå. Alle disse vil kunne si noe om firmaets økonomiske stilling på mer generelt grunnlag.