Re: Krav til informasjon i offentlig elektronis…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Krav til informasjon i offentlig elektronis…

#17494
Christer Alexander Jenson
Gjest

Offentlig journal skal føres etter reglene i arkivforskriften kapittel II del B. Hva som skal registreres og tilgjengeliggjøres for allmennheten følger av § 2-7 første og annet ledd:

Ǥ 2-7. Opplysningar i journal- og arkivsystem

Innføring i journalen skal skje på ein måte som gjer det mogleg å identifisere dokumentet, så langt dette kan gjerast utan å røpe opplysningar som er undergitt teieplikt i lov eller i medhald av lov, eller som elles kan unntakast frå offentleg innsyn. Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journalar),

c) sendar og/eller mottakar,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.

I tillegg skal journalen innehalde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte.»

Løpenummer i betydningen et unikt nummer for den enkelte journalpost er man ikke forpliktet til å føre i offentlig journal.