Re: Kan jeg være anonym?

#17170
Trykk Leif
Gjest

Sitat fra veilederen til Offentleglova:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når

ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»