Re: Innsynsnekt

#18186
Offentlighetsloven § 25 inneholder en bestemmelse.<br><br>Unntaket i første ledd gjeld ikkje søkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar.<br><br>Søkerlister er pr definisjon et offentlig dokument. Dokumentet er laget med tanke på innsyn, slik at sykehuset ikke trenger å vurdere offentlighet ved forespørsel. Arbeidet for Sykehuset er å finne dokumentene og sende dem til deg på e-post. <br><br>Søkerlister er arkivverdige, de skal da arkiveres på en gjenfinnbar måte. Det er en jobb å finne 80 dokumenter og sende dem ut. Det er eventuelt argumentet om at det er arbeidskrevende som gjelder, men siden de ikke trenger å vurdere innholdet i dokumentene blir jobben forholdsvis liten og du skal ha innsyn. <br><br><br><br>Jeg mener tilsvarende at stillingsutlysningen er et vesentlig saksdokument som må arkiveres. Ellers gjelder samme resonnementet som for søkerlister. Jo større avgrensning du gjør, jo svakere er argumentet om mye arbeid. <br><br>Jeg er enig i at ?Dette er en avgrenset mengde søkerlister, tidsavgrenset, og geografisk avgrenset til et lite lokalsykehus.? tilfredstiller kravet i § 28 om ?Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.?<br><br>Sykehusene er ikke bundet av å bruke et bestemt system til søkerlister, men de er bundet av at de skal arkiveres forsvarlig. Bruker de elektronisk arkiv, så er det krav om at systemet følger en standard fra Riksarkivet. <br><br><br><br>Hvem du er, er irrelevant for et innsynskrav (dersom det ikke foreligger partsinnsynsrettigheter). Du kunne ha søkt innsyn anonymt. Det strider mot god forvaltningsskikk å trekke inn irrelevante forhold i forbindelse med et vedtak. <br><br><br><br>Jeg ville påklaget dette avslaget og fulgt med på at det sykehuset sender saken til klageorganet innen rimelig tid. <br><br>
Gjest