Innsynsnekt

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16316 Svar
   AnneB
   Gjest

   Beskrivelse, spm følger til slutt i brevet:

   Jeg har etterspurt en oversikt over samtlige utlyste stillinger i første kvartal ved et relativt lite lokalsykehus.

   Jeg krevde innsyn i hht § 9 om sammenstilling, men fikk til svar at dette «ikke fantes innen én sentral database», og var «for arbeidskrevende».

   Jeg trodde det kun var et kriterie at dette kunne fremstilles men enkle grep, noe det selvfølgelig kan.

   Jeg tror til og med at det står i arkivloven (???) hvordan søkerlister skal lagres, og den sammenstillingen av «samtlige utlyste stilliner» i første kvartal, som jeg ba om, vil mest sannsynlig også fremgå i en index.

   Det er noe merkelig dersom et system over søkerlister IKKE inneholder en tidsbasert index/oversikt.

   Jeg tror det er krav om et helt spesifikt system når det gjelder søkerlister. (arkivloven??)

   Hensikten med kravet var å få overssikt over stililnger, slik at jeg i neste omgang kunne be om søkerlister for de som var aktuelle mtp hensikten min.

   Jeg har ingen mulighet til å kjenne hvilke stillinger som var utlyst, eller ha stillingsnummer., Dermed mener jeg det finnes avgjørleser fra tidligere som tilsier at jeg IKKE trenger å individualisere kravet, «mere enn jeg kan forventes å ha kjennskap til inneholdet».

   Hensikten var nettopp å bli kjent med inneholdet. Og et mere konkret Inneholdet er meg ukjent.

   Jeg får videre til svar at «det er for mye arbeid». Kan de påberope seg dét? Er ikke dette momentet vurdert dithen at man ikke kan påberope seg dette dersom «det ikke BURDE være for mye arbeid», Altså at dette ikke er en SUBJEKTIV vurdering fra sykehusets ståsted.

   Dette dreier seg om maksimalt 80 stilinger, og vil utgjøre ca 3-5 A4 sider.

   Jeg har vurdert å sende krav om å få utlevert selve søkerlistene for 1. kvartal, da dette ikke er særlig mange ved et lite sykehus. Igjen maks 80 søkerlister.

   Kan jeg kreve å få utlevert «samtlige søkerlister for 1. kvartal 2011» for lokalsykehuset?

   Dette er en avgrenset mengde søkerlister, tidsavgrenset, og geografisk avgrenset til et lite lokalsykehus.

   90 % av avslagsbrevet omhandler dessuten utenforliggende forhold, altså at jeg vil bruke opplysningene til å politianmelde en av de som jobber ved sykehuset. Jeg mener at formålet med innsynskravet er HELT fritt, og at hun overhodet ikke har lov til å vurdere MEG, og begrunne avslaget utifra negativ forhåndsomtale av meg.

   SPM’ene er:

   1.Har jeg krav på innsyn i form av sammenstililng av: «Oversikt over samtlige utlyste stillinger ved sykehusets avdeling på…XXX..»

   2. Har jeg krav på å få utlevert «samtlige søkerlister for første kvartal ved lokalsykehuset på XXX»

   (dette er avgrenset i tid og sted, og dreier seg om mellom 40 og 80 lister. Det synes som om mottakeren vil påberope seg at dette ikke er nok individualisert, selv om vi ikke har mulighet til å individualisere mer konkret. VIser i den forbindelse til hanekleiva-avgjørelsen)

   3. Plikter sykehuset å bruke et SPESIFIKT system for å lagre søkerlister? (Antar at de derfr ikke KAN påberope seg «for mye arbeid»)

   Med hilsen AB

  • #18186 Svar
   Offentlighetsloven § 25 inneholder en bestemmelse.<br><br>Unntaket i første ledd gjeld ikkje søkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar.<br><br>Søkerlister er pr definisjon et offentlig dokument. Dokumentet er laget med tanke på innsyn, slik at sykehuset ikke trenger å vurdere offentlighet ved forespørsel. Arbeidet for Sykehuset er å finne dokumentene og sende dem til deg på e-post. <br><br>Søkerlister er arkivverdige, de skal da arkiveres på en gjenfinnbar måte. Det er en jobb å finne 80 dokumenter og sende dem ut. Det er eventuelt argumentet om at det er arbeidskrevende som gjelder, men siden de ikke trenger å vurdere innholdet i dokumentene blir jobben forholdsvis liten og du skal ha innsyn. <br><br><br><br>Jeg mener tilsvarende at stillingsutlysningen er et vesentlig saksdokument som må arkiveres. Ellers gjelder samme resonnementet som for søkerlister. Jo større avgrensning du gjør, jo svakere er argumentet om mye arbeid. <br><br>Jeg er enig i at ?Dette er en avgrenset mengde søkerlister, tidsavgrenset, og geografisk avgrenset til et lite lokalsykehus.? tilfredstiller kravet i § 28 om ?Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.?<br><br>Sykehusene er ikke bundet av å bruke et bestemt system til søkerlister, men de er bundet av at de skal arkiveres forsvarlig. Bruker de elektronisk arkiv, så er det krav om at systemet følger en standard fra Riksarkivet. <br><br><br><br>Hvem du er, er irrelevant for et innsynskrav (dersom det ikke foreligger partsinnsynsrettigheter). Du kunne ha søkt innsyn anonymt. Det strider mot god forvaltningsskikk å trekke inn irrelevante forhold i forbindelse med et vedtak. <br><br><br><br>Jeg ville påklaget dette avslaget og fulgt med på at det sykehuset sender saken til klageorganet innen rimelig tid. <br><br>
   Gjest
  • #18184 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei,

   mine svar forutsetter at dette er et sykehus som er omfattet av offentleglova, altså ikke et privat.

   1) Dette beror på hvor arbeidskrevende det er. Som du ganske riktig påpeker, har du krav på en sammenstilling av opplysninger såfremt dette kan gjøres med enkle framgangsmåter. Det høres merkelig ut at dette ikke skal la seg gjennomføre, så jeg ville ihvertfall ha klaget over avslaget, og begrunnet klagen med at du mener dette må være mulig.

   2) Du har krav på søkerlister, og jeg kan ikke se at sykehuset kan nekte å utlevere søkerlistene til 40-80 stillinger. Sykeshuset har plikt etter offentleglova til å sette opp en søkerliste så fort søknadsfristen er gått ut, og da vil ikke et innsynskrav i alle disse over en så begrenset periode som du ønsker, være urimelig. Også her vil jeg anbefale deg å klage hvis du får avslag.

   3) Nei, det er fritt fram hvordan man vil lage søkerlistene sålenge de innholdsmessig oppfyller kravene i offentleglova, «ei søkjarliste [skal] innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar.»

   Ved klage sendes denne til sykehuset, som har plikt til å sende den videre til klageinstans.

   3)

Ser 2 svar tråder
Svar til: Innsynsnekt
Din informasjon: