Re: Innsyn i tiltalebeslutninger

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i tiltalebeslutninger Re: Innsyn i tiltalebeslutninger

#17022
Nils E. Øy
Gjest

Hei.

Det er to bestemmelser som gir innsyn i tiltalebeslutninger:

1. Forskrift om offentlighet i rettspleien (FOR-2001-07-06-757) § 7 gir rett til å se tiltalebeslutninger ved vedkommende domstol når saken er berammet (og ikke blir unntatt etter avsnitt en, siste setning, eller avsnitt to i bestemmelsen).

Problemet er at bestemmelsen tolkes slik at man bare har rett til å lese, ikke å få utskrift eller kopi. Domstolene kan derfor nekte å sende eller levere ut, selv om mange domstoler også har ordning for utsending.

2. Den andre bestemmelsen er § 22-7 i Påtaleinstruksen (FOR-1985-06-28-1679), som gir rett til innsyn og kopi i dokumentet – når det er forkynt for tiltalte – hos påtalemyndigheten (statsadvokatene), med mindre dokumentet unntas.