Re: Innsyn i tilbud/tildeling av stilling

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i tilbud/tildeling av stilling Re: Innsyn i tilbud/tildeling av stilling

#17806
Petimeteret
Gjest

Tilsettingsvedtak og endelig arbeidsavtale er ikke unntatt offentlighet. Arbeidsavtalen kan inneholde noen få taushetsbelagte opplysninger eller personnummer og kontonummer som allikevel kan sladdes. Noen sære organ ( PST, …) har andre hjemler for å unnta slike opplysninger, fordi offentligehten ikke skal vite om alle som er ansatt der.

Jeg siterer veilder for offentlighetsloven:

Sjølve vedtaket om tilsetjing eller forfremjing og den endelege arbeidsavtalaer likevel ikkje omfatta av unntaket. Dette er ei innsnevring av unntakshøvet i høve til den tilsvarande føresegna i offentlegheitslova 1970.I Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) vart det lagt til grunn at unntaket skulle hasame rekkjevidde som i den gamle lova. Fleirtalet i Stortingets justiskomitévar ikkje samd i dette og meinte at endeleg vedtak om tilsetjing og endeleg arbeidsavtale ikkje skulle vere omfatta av unntaket, jf. Innst. O.nr. 74 (2005-2006) s. 14. Dette er avgjerande for tolkinga. Utkast til tilsetjingsvedtak og arbeidsavtalervil det derimot kunne nektast innsyn i.