Innsyn i tilbud/tildeling av stilling

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i tilbud/tildeling av stilling

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16243 Svar
   Håvard
   Gjest

   Hei, § 25. Unntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m. omtaler offentliggjøring av søkelister osv., men hvordan er reglene for innsyn i tilbud og tildeling av stillinger? Offentlig instanser ser ut til å følge ulik praksis på det området.

  • #17806 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Tilsettingsvedtak og endelig arbeidsavtale er ikke unntatt offentlighet. Arbeidsavtalen kan inneholde noen få taushetsbelagte opplysninger eller personnummer og kontonummer som allikevel kan sladdes. Noen sære organ ( PST, …) har andre hjemler for å unnta slike opplysninger, fordi offentligehten ikke skal vite om alle som er ansatt der.

   Jeg siterer veilder for offentlighetsloven:

   Sjølve vedtaket om tilsetjing eller forfremjing og den endelege arbeidsavtalaer likevel ikkje omfatta av unntaket. Dette er ei innsnevring av unntakshøvet i høve til den tilsvarande føresegna i offentlegheitslova 1970.I Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) vart det lagt til grunn at unntaket skulle hasame rekkjevidde som i den gamle lova. Fleirtalet i Stortingets justiskomitévar ikkje samd i dette og meinte at endeleg vedtak om tilsetjing og endeleg arbeidsavtale ikkje skulle vere omfatta av unntaket, jf. Innst. O.nr. 74 (2005-2006) s. 14. Dette er avgjerande for tolkinga. Utkast til tilsetjingsvedtak og arbeidsavtalervil det derimot kunne nektast innsyn i.

  • #17804 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Tildeling av stilling vil være avgjørelsen av saken/endelig arbeidsavtale, noe som innebærer at offl § 25 ikke gir hjemmel for å unnta dette dokumentet (se JDs veileder s. 149 med videre henvisninger til Innst. O. nr. 74 (2005-2006) s. 14).

   For å få tilbud om en stilling i det offentlige må noen (innstillingsmyndighet ved administrativ tilsetting, eller tilsettingsmyndigheten) ha truffet et vedtak om at du skal tilsettes. Slik jeg ser det vil derfor alle som har fått et tilbud også omfattes i «avgjørelsen av saken», jfr. over.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Innsyn i tilbud/tildeling av stilling
Din informasjon: