Re: Innsyn i søknadspapirer /CV for ansatt i le…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i søknadspapirer /CV for ansatt i le…

#17778
Christer Alexander Jenson
Gjest

Dokumentene du ber om faller klart nok under unntakshjemmelen i offentleglova § 25 (enkelte opplysninger kan også falle inn under offentleglova § 13). Avgjørelsen vil derfor stå og falle på merinnsynsvurderingen etter § 11. Det sentrale vurderingsmomentet er her hvorvidt hensynet til offentlighet veier tyngre enn hensynet til organets og søkernes fortrolighet i søknadsprosessen. Momenter det vil være naturlig å legge vekt på er sakens alder, personens stilling (som du også har nevnt), at en CV i seg selv sjelden eller aldri inneholder personopplysninger av særlig sensitiv art.

Én mulig løsning vil være delvis innsyn. Dersom du mener det er skjellig grunn til mistanke for at dokumentene er falske, altså at det er mer sannsynlig at de er falske enn ekte (eller inneholder uriktige opplysninger) vil du antagelig ha noen holdepunkter for hvilke opplysninger det er snakk om. Å gi innsyn i disse opplysningene kunne da vært aktuelt (men det vil da være en fordel å presisere overfor Fylkesmannen hvilke opplysninger du konkret er ute etter).

Litt avhengig av hvem det er snakk om og hvordan kommunen er organisert kan det være snakk om inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 tredje ledd for saksbehandleren.