Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

#17436
Øyvind Johan Heggstad
Gjest

Jeg er usikker på om dette vil oppfylle kravene til et internt dokument. Det sies at både organisasjoner og representanter fra FAU er med i gruppen.

Dersom de skulle forsøke å unnta som internt , så må det i så fall være «§ 15 Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga» . Likevel ligger det klare føringer fra lovgiver om at en skal utvise mer meroffentlighet for slike dokumenter enn, dokumenter som er utarbeidet av organet selv.

I rettlederen til off.lova står følgende:

Føresegnene i §§ 14 og 15 gir høve, men inga plikt, til å nekte. Omsynet til å kunne ha ein intern sfære der informasjon kan haldast fortruleg, det omsynet som grunngir desse unntaka, vil gjennomgåande gjere seg sterkare gjeldande for dei organinterne

dokumenta enn for dokument som blir innhenta frå andre til bruk

i saksførebuinga. Difor vil det oftare vere aktuelt å utøve meirinnsyn for dokument som er omfatta av § 15 enn for dei som er omfatta av § 14.Utgangspunktet etter offentleglova er at det ikkje er høve til å gjere unntak for dokument som blir innhenta utanfrå til bruk i den interne saksførebuinga til eit organ. Offentleglova § 15 opnar likevel for at det i visse situasjonar kan gjerast unntak frå retten til innsyn òg for dokument eller delar av dokument som er innhenta utanfrå. Unntakshøvet for dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga etter offentleglova er vesentleg snevrare enn etter offentlegheitslova 1970.