Re: Gammel offentlighetslov.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Gammel offentlighetslov. Re: Gammel offentlighetslov.

#17838
Christer Alexander Jenson
Gjest

Utvalget som utredet ny offentleglov påpekte i NOU 2003:30 på s. 246:

«19.2.4.6 Klage til Sivilombudsmannen, domstolskontroll og parlamentarisk kontroll

Sivilombudsmannen har i dag ikke kompetanse til å overprøve (klage)saker som er avgjort av Kongen i statsråd, jf ombudsmannsloven § 4 første ledd bokstav b. Ved å klage til Kongen taper klageren retten til å klage til ombudsmannen. Klageren vil ikke alltid være kjent med denne regelen, og departementene bør derfor pålegges å opplyse om at behandling av klagen medfører at klageretten til ombudsmannen faller bort.

Utvalget ser for øvrig ikke grunn til å foreslå endringer i reglene om klage til Sivilombudsmannen.

Utvalget ser heller ikke grunn til å foreslå endringer i reglene om domstolskontroll eller den parlamentariske kontrollen med forvaltningen på dette området.

Et mindretall (Nils E. Øy) vil for sin del legge til at dersom det mot formodning ikke skulle bli etablert en uavhengig klageinstans, bør adgangen til å få en enklere prøving av offentlighetsklager for domstolene utredes nærmere.»

Såvidt jeg kan se er det ikke foretatt andre endringer enn dette i den spesifikke konteksten du spør om — klage over innsynsavgjørelser tatt av et departement.