Gammel offentlighetslov.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Gammel offentlighetslov.

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16251 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Jeg gjør en undersøkelse av innsynsbegjæringer som er behandlet i statsråd. Der oppdager jeg at en markant nedgang i antall saker som er behandlet i statsråd mellom 2008 og 2009/2010.

   I nåværende lov står det:

   Når det blir klaga på ei avgjerd frå eit departement, skal departementet opplyse klagaren om at retten til å klage til Sivilombodsmannen ikkje gjeld for avgjerder gjorde av Kongen i statsråd.

   Den bestemmelsen var ikke i den gamle loven. Kan noen belyse endringene i forbindelse med innsynsklage på departement i overgangen til «ny» offentlighetslov.

  • #17838 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Utvalget som utredet ny offentleglov påpekte i NOU 2003:30 på s. 246:

   «19.2.4.6 Klage til Sivilombudsmannen, domstolskontroll og parlamentarisk kontroll

   Sivilombudsmannen har i dag ikke kompetanse til å overprøve (klage)saker som er avgjort av Kongen i statsråd, jf ombudsmannsloven § 4 første ledd bokstav b. Ved å klage til Kongen taper klageren retten til å klage til ombudsmannen. Klageren vil ikke alltid være kjent med denne regelen, og departementene bør derfor pålegges å opplyse om at behandling av klagen medfører at klageretten til ombudsmannen faller bort.

   Utvalget ser for øvrig ikke grunn til å foreslå endringer i reglene om klage til Sivilombudsmannen.

   Utvalget ser heller ikke grunn til å foreslå endringer i reglene om domstolskontroll eller den parlamentariske kontrollen med forvaltningen på dette området.

   Et mindretall (Nils E. Øy) vil for sin del legge til at dersom det mot formodning ikke skulle bli etablert en uavhengig klageinstans, bør adgangen til å få en enklere prøving av offentlighetsklager for domstolene utredes nærmere.»

   Såvidt jeg kan se er det ikke foretatt andre endringer enn dette i den spesifikke konteksten du spør om — klage over innsynsavgjørelser tatt av et departement.

  • #17836 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Man opphevet for så vidt også restriksjonen på Kongens prøvingsrett som klageinstans (etter 1970-loven kunne Kongen bare prøve spørsmålet om det var adgang til å unnta dokumentet fra offentlighet, ikke meroffentlighetsvurderingen).

  • #17834 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Man hadde altså mulighet til å klage til sivilombudsmannen i innsynnsaker mot departement også før, slik at man da også kunen velge om det var statsråd eller ombudsmann som skulle behandle klagen.

Ser 3 svar tråder
Svar til: Gammel offentlighetslov.
Din informasjon: