Re: Fotografering av veier

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fotografering av veier Re: Fotografering av veier

#18370
Kristine Holm
Gjest

Enig med deg, ingen tvil om at bildene er saksdokumenter i Statens vegvesen og følgelig underlagt innsynsretten etter offentleglova. At bilder er saksdokumenter står eksplisitt i Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, punkt 4.4.2.2: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimediedokument,

som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere

omfatta av definisjonen.» Jeg kan heller ikke se hvilken unntakshjemmel i offentleglova som kan gi grunnlag for hemmelighold.