Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

#17364
Christer Alexander Jenson
Gjest

I alle andre saker enn taushetspliktsaker vil offentleglovas regler isolert sett ikke innebære noen plikt til å holde noe unntatt offentlighet. Departement og lovgiver har flere ganger forkastet forslag om utvidelse av plikten til å holde noe unntatt (med særs god støtte fra pressen).

Hovedregelen er derfor at all post inn til et departement er offentlig. Men bestemmelsen må harmonere med andre relevante lovbestemmelser, som f.eks. arbeidsmiljøloven § 2-5 – vern mot gjengjeldelse av varsling. Hvis offentliggjøringen kan sies å bære preg av gjengjeldelse mot den som varsler vil arbeidsgiver ha plikt til å ta hensyn til dette under vurderingen av om dokumentet skal unntas offentlighet. Etter omstendighetene kan dette være det klart dominerende hensynet. Mothensynet vil være de vanlige – det offentliges behov for kunnskap, åpen og opplyst samfunnsdebatt, hensynene pressen gjerne påberoper seg i klager til Sivilombudsmannen.

Anførslene om brudd på personopplysningsloven er noe søkt – personopplysningsloven sier selv at den viker for annen lov, herunder offentleglova. Noen bestemmelse som innebærer lovmessig taushetsplikt for varsleres identitet kjenner jeg ikke til.

Spillereglene for varsling internt i Forsvaret er helt annerledes i praksis – et departement har mye større grad av oppmerksomhet rettet mot seg og sine prosesser enn Forsvaret. Det trenger ikke være mer avansert enn å si at «varsler du departementet direkte risikerer du at noen ber om innsyn, og det kan vi ikke nekte».