Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

#17362
petimeteret
Gjest

Jeg har undersøkt mer og grunnet mer over saken. Jeg har funnet en avgjørelse fra sivilombudsmannen som har store likhetstrekk:

http://www.sivilombudsmannen.no/tilsettingssaker-offentlige-tilsettingsforhold-driftsavtaler/uttalelse-offentliggjoering-i-varslingssak-article2753-234.html

Jeg har også lest en tidligere uttalelse fra JD:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/forvaltningsrett/forvaltningsloven/-13-og-13-a—tolkningssporsmal-med-utga.html?id=456228

? I juridisk teori har det vært hevdet at «[i] karakteristikken «personlig ligger at det må dreie seg om noe som det er vanlig å ønske [å] holde for seg selv. Alle slags forhold av denne art, også økonomiske, omfattes av uttrykket» (Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett (6 utg, Oslo 1997) s 439). Etter Lovavdelingens syn er dette å gå for langt. Opplysninger som gjelder en person, kan også si noe om omverdenens forhold til personen, og de hensyn som taler for åpenhet om dette, kan måtte veie tyngre enn personens egeninteresse i taushet.?

At man er en varsler eller at man er regnet for å være offer i saken det varsles om, vil det være vanlig å ønske å holde for seg selv. Det vil sjelden være store hensyn som taler for en offentliggjøring av navnene i varslingssaker.

Derfor en min konklusjon at Identitet på både varsler og offer er i de aller fleste tilfeller beskyttet av forvaltningslovens § 13.

Hvis jeg har forstått det riktig så er det de tillitsvalgte som har varslet, og de har varslet i egenskap av tillitsvalgt for fagforening. Da er ikke varsler en person og dermed ikke beskyttet av forvaltningslovens §13, men offeret er det like fullt.

Det er slik jeg ser på det nå, men jeg er fortsatt søkende?