Re: Får ikke være anomym

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Får ikke være anomym Re: Får ikke være anomym

#17252
Kristine Foss
Gjest

Hei!

Du har rett til å søke innsyn anonymt, dette følger av offentleglova: «alle kan krevje innsyn» (§ 3, 2.pkt). Videre kan du vise til Justisdepartementets veileder til offentlegova, punkt 4.2, der det står: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opp lysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Jeg ville tatt opp saken på nytt og vist til dette. Får du ikke medhold, er dette et avslag som kan påklages. Det er kommunen som har ansvaret for å sende klagen videre, men du bør følge med på at de faktisk gjør dette (be om kopi av oversendelse). Evt kan du selv ta direkte kontakt med fylkesmannen (som er klageinstans) og be dem sørge for at din klage blir behandlet.