Re: avslag fra departement – hvor skal jeg send…

Presseforbundet Still spørsmål Re: avslag fra departement – hvor skal jeg send…

#17862
Vegard Førland Venli
Gjest

Jeg ville først anmodet organet om å vurdere saken enda en gang, gjennom å be en nærare grunngiving. Dette har du krav på, i henhold til offentleglova § 31 annet ledd:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke».

Jeg ville i den forbindelse også bedt organet om å utdype hvilke hensyn som ble vektlagt under den reelle merinnsynsvurderingen som du forutsetter at fant sted. Hvilke hensyn talte mot offentliggjøring og hvilke hensyn taler for, og hvordan ble disse vektet mot hverandre?

Dersom dette ikke medfører at organet helt eller delvis endrer sitt vedtak, bør du ta saken inn for Sivilombudsmannen. Rent generelt kan man vel si at cluet i en slik henvendelse er å angripe feil lovanvendelse og at det har blitt vektlagt mangelfulle og/eller usaklige hensyn, påberope saksbehandlingsfeil også videre (i prioritert rekkefølge). Slike feil er lettere å kritisere innenfor ombudsmannens mandat, en de mer skjønnsmessige vurderingene. Ønsker du at noen tar en snartitt på klagen din før du sender, er jeg sikker på at en av offentlighetsutvalgets medlemmer samt vår sekretær står beredt til å hjelpe.

Lykke til!