Re: arkiverte negative holdninger om pårørende…

Presseforbundet Still spørsmål Re: arkiverte negative holdninger om pårørende…

#17196
Christer Alexander Jenson
Gjest

Rettighetene etter forvaltningsloven gjelder kun den som er part i saken, ikke pårørende. Pårørende har derfor ikke krav på innsyn i saken uten partens samtykke, hverken etter forvaltningsloven eller offentleglova. Uten samtykke spiller det ingen rolle om opplysningene gjelder den som søker innsyn.

Pårørendes innsynskrav er ikke større enn partens eget, slik at interne dokumenter (fvl § 18a) og opplysninger som av særlige grunner ikke bør utleveres (fvl § 19 (2) (b)) kan unntas fra innsyn.

Bruk av taushetsbelagte opplysninger innhentet i en tjenesteytingskontekst i sammenhengen sjekk av en søker til en stilling eller for å oversende dem til en annen kommune vil være et straffbart brudd på taushetsplikten.

Avhengig av hva som er nedtegnet kan et krav om retting i medhold av personopplysningsloven § 27 være aktuelt, alternativt et krav om sletting etter § 28 første ledd. Merk imidlertid at Personvernnemnda har uttalt at hvis den pårørende deltar i saksbehandlingen vil opplysninger om den pårørende være relevante for saken (PVN-2013-6).