Re: Arbeidsavklaringspenger Nav

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsavklaringspenger Nav Re: Arbeidsavklaringspenger Nav

#18212
Christer Alexander Jenson // krikkert
Gjest

Hei Lars Birger,

NAVs hjemmel for taushetsplikt er arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, som fastslår taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 – 13e, og i tillegg taushetsplikt om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted. NAV har i sin praksis lagt til grunn at all informasjon som kan avsløre at en person er klient hos NAV (mottar en ytelse) er taushetsbelagt, og direktoratets rundskriv gir også anvisning på at informasjon om en persons økonomiske stilling (herunder utbetalingsopplysninger/beregninger) er taushetsbelagt.

Kravet blir behandlet av det eller de organer som har tilgang til dokumentet. Normalt vil det bli behandlet av NAV-kontoret, eller av en av de fylkesvise forvaltningsenhetene.

Klageinstans for vedtak av lokalkontorer/forvaltningsenheter er de regionale klageinstansene (passende nok benevnt NAV Klageinstans). Direktoratet er klageinstans for avgjørelser klageinstansene fatter i første instans. Arbeidsdepartementet er klageinstans hvis direktoratet selv behandler saken. (Dette er i og for seg e.m.m. et problem, fordi begge instansene som behandler saken – NAV-kontor/Forvaltningsenhet og NAV Klageinstans – handler basert på instrukser fra et organ, AV-dir, som ikke selv behandler saker.)

For øvrig vil ikke innsendte meldekort nødvendigvis besvare det du lurer på. Dersom politikeren har mottatt fast- og møtegodtgjørelse kan dette være periodisert og lagt inn som fast reduksjon i stedet for at han pålegges å melde det per meldekort.

(Full disclosure: Undertegnede er tjenestemann i arbeids- og velferdsforvaltningen.)