Pålegg om lukka møte.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Pålegg om lukka møte.

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16288 Svar
   Bjørn Steinar
   Gjest

   Skodje kommune er i gong med fornying av delegasjonsreglementet for kommunen. I den samanheng vert følgjande foreslått som generell regel for delegering av mynde:

   «Kommunestyret kan av omsyn til personvernet vedta at andre folkevalde organ eller visse type saker i

   andre organ, skal handsamast for stengde dører, jfr. Kommunelova § 31 nr. 4 og 5.»

   Så langt eg les kommunelova i siste utgåve heimlar ikkje dese punkta for ein slik genrell regel.

   Utdrag frå kommunelova § 31:

   «4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.

   5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.»

   Vil det vere rett av Skodje kommune å vedtak at eit (anna) kommunalt organ skal handsame sine saker for lukka dører, heilt eller delvis?

   Er det ikkje slik at organet sjølv skal gjere vedtak om lukking i kvar einskild sak der dette er aktuelt?

  • #18044 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Hjemmelen kommunestyret hadde til å vedta at andre folkevalgte organers møter skulle holdes for lukkede dører ble opphevet med virkning fra 1. juli 2011. Dette var bevisst fra departementets side, jfr. Prop 152 L (2009-2010) s. 27-28, da departementet så det som heldig at det enkelte organ selv måtte ta stilling til slik lukking.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Pålegg om lukka møte.
Din informasjon: