Meroffentlighet etter bruk av forskrift til Offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Meroffentlighet etter bruk av forskrift til Offentlighetsloven

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16406 Svar
   Oliver Orskaug
   Gjest

   Jeg har fått et avslag på innsyn etter §1 i Offentlegforskrift 3. ledd bokstav G. Alt vel så langt.

   Men, jeg leser følgende på side 65 i forarbeidene til forskriften, Kongelig resolusjon 17.08.2008 (veilederen berører dessverre ikke forskriftene i stor grad).

   Sitat:

   Sjølv om eit sjølvstendig rettssubjekt eller visse dokument hos eit sjølv-stendig rettssubjekt er halde utanom lova etter § 1, er dette ikkje til hinder for at rettssubjektet likevel vel å gi innsyn i enkelte dokument eller å praktisere lova fullt ut. § 1 skal altså ikkje lesast som eit forbod mot å gi innsyn i eller å journalføre dokument.

   Nå er ikke §1 i forskriften, slik jeg leser den, en skal-paragraf, men heller ikke en kan-paragraf. Det handler egentlig om hva som faller utenfor virkeområdet til Offentlighetsloven.

   Men, ut fra hva som kommer frem i resolusjonen, så oppfatter jeg det dithen at det faktisk skal vurderes meroffentlighet, også for forskriftens §1.

   Mener dette også støttes av §27 i selve loven, der det står i 1. ledd:

   Kongen kan i forskrift fastsetje at det KAN gjerast unntak frå innsyn for journalar og alle dokument på saksområde der det KAN eller skal gjerast unntak frå innsyn for det alt vesentlege av dokumenta. Slik forskrift kan berre fastsetjast når særleg tungtvegande grunnar taler for det.

   Min utheving.

   Hva er deres vurdering før jeg mater advokater med en klage?

  • #18560 Svar
   Sven Marti
   Gjest

   Jeg er riktignok ikke ekspert på disse bestemmelsene men interesserer meg for forskriftstolkning som egen disiplin og forsøker med derfor på en liten analyse.

   Så vidt jeg kan forstå så er lovhjemmelen for forskriftens § 2 3.ledd bokstav g (dokument i sak?.hos Innovasjon Norge) ikke offentliglovens § 27 men offentligloven § 2 3. ledd. Da vil hele offentligloven ikke gjelde dokumentene, inkludert bestemmelsene om at organet skal vurdere meroffentlighet etter § 11. Lovteknisk er dette riktignok et paradoks (at lovens § 2 bestemmer at loven ikke gjelder. Det logisk korrekte ville være å bestemme hva loven gjelder, ikke hva den ikke gjelder).

   Organet kan selvfølgelig vurdere å gi innsyn, men ut fra disse bestemmelsen behøver strengt tatt ikke engang å behandle/svar på en klage.

  • #18562 Svar
   Lasse
   Gjest

   Jeg tror ikke du har noen rettigheter her, men du kan jo håpe de er sammrbeidsvillige

  • #18558 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Jeg er enig i vurderingen over – plikten til å vurdere meroffentlighet gjelder ikke for DOKUMENTER som ikke er omfattet av loven. Dvs. i ditt tilfelle, den gjelder for virksomheten som sådan, men ikke dokument i sak om søknad om finansiering hos Innovasjon Noreg. Når det gjelder klagerett, så har du klagerett på spørsmålet om en virksomhet eller dokumenter er omfattet av loven, også når de hevder de ikke er omfattet. Hvis de nekter å behandle klagen, kan du bringe klagen direkte til nærmeste overordnede instans (som er klageinstans).

Ser 3 svar tråder
Svar til: Meroffentlighet etter bruk av forskrift til Offentlighetsloven
Din informasjon: