Krav til protokoll

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Krav til protokoll

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16363 Svar
   Håkon Okkenhaug
   Gjest

   Hva er kravene til detaljer i protokoll når et politisk møte blir lukket. Vet de skal henvise til begrunnelse for lukkingen, og det gjør de. Men må de si noe om hva saken handler om? I det konkrete eksemplet står det i protokollen fra driftskomiteen.

   Sak nr 51/10 Andre saker

   Møtet ble lukket, jfr. kommunelovens § 31.3

  • #18412 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Det er i loven ikke formulert noe nærmere om hva som skal føres i møteboka. Regelen om møtebok og regelen om lukkevedtak står begge i kommuneloven § 30, i henholdsvis nr 3 og 4 – slik:

   3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.

   4. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt.

   Den enkelte kommune/fylkeskommune skal dessuten gi utfyllende bestemmelser om føring av møtebok, og du kan sjekke om det står noe mer konkret der.

   Du er antakelig ute etter saksnavn eller hva slag sak dette var. Da skal du vite at sakslisten til alle møte i folkevalgte organer skal være oppsatt på forhånd og offentlig tilgjengelig (selv om det i visse tilfeller er adgang til å sladde, omtrent som i journal). Se kommuneloven § 32, nr 2 og 3:

   2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.

   3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

  • #18410 Svar
   Håkon
   Gjest

   Saken var oppført under eventuelt. Om det er bevisst eller ubevisst er jeg usikker på. Men det var en drøftingssak.

   Takk for raskt svar.

  • #18408 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Det er tvilsomt om det er noe som kan kalles «Eventuelt» på saksliste til møte i folkevalgt organ. Kommuneloven krever at saklisten skal settes opp på forhånd, og være offentlig tilgjengelig. Det er egne prosedyrer for saker som kommer i tillegg til sakslisten, i det et mindretall kan motsette seg at det fattes vedtak i slike saker (se kommuneloven § 34).

   Hvis praksis tyder på at saker plasseres under «eventuelt» for å skjule dem eller hindre innsyn, kan det være lurt å innføre en ordning, f eks dag før organet skal holde møte, med å sjekke med ordfører/rådmann/sekretariat om det foreligger noen tilleggssaker.

Ser 3 svar tråder
Svar til: Krav til protokoll
Din informasjon: