Evaluering av offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Evaluering av offentlighetsloven

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16317 Svar
   NN
   Gjest

   I brev til offentlighetsutvalget av 16.01.2009 oppga Justisdepartementet at opplegget for å evaluere offentlighetsloven utarbeides i 2011. I brev til offentlighetsutvalget av 17.11.2011 oppgir JD at det er lite informasjon å få fra OEP systemet i dem sammenheng, men de oppgir ikke hva som er gjort av evalueringsarbeid. Jeg har ingenting med den dialogen å gjøre, men det jeg har lest trigger meg litt.

   Det at OEP ikke kan brukes vesentlig til evaluering, gjør det desto viktigere å etablere andre målinger for hvordan loven fungerer. Gode målinger tar det tid å etablere.

   Flere departementer hevder i flere sammenhenger at det er blitt markant mange flere innsynsbegjæringer og dette har medført markant økning i arbeidsbelastning. Det presenteres ofte på en måte som om må oppfattes som om de mener dette er en utilsiktet effekt.

   Dette er en problemstilling som bør bli belyst av en evaluering. Nå kommer det i stedet opp som udokumenterte påstander og ikke som en del av en helhetlig evaluering, som holder på å bli etablert som ?fakta?. Grunner til at jeg ikke liker påstandene:

   a) Det var en tilsiktet effekt at offentlig dokumentasjon skulle bli mer tilgjengelig. Det er en åpenbar sammenheng mellom dette og flere innsynsbegjæringer.

   b) Mange har lite sammenlignbar statistikk fra før/etter ny lov og før/etter OEP.

   a. Ikke alle hadde statistikk over hodet (dette var kanskje regelen)

   b. Etter OEP får man en statistikk pr dokument. Før hadde man gjerne statistikk pr henvendelse. En henvendelse kunne gjerne inneholde flere dokumenter.

   c. Mindre andel telefoniske henvendelser. De kom ofte ikke opp på noe statistikk.

   d. Statistikken som var rasket sammen i ettertid, fordi noen utenfra spurte.

   c) I staten måler man sjelden hva de ansatte bruker tiden på. Jeg finner det lite sannsynlig at de har målt tiden på bruk på innsynsforespørsler.

   d) Man har ikke tilpasset bemanningen til den forventede belastningen, slik at den økte belastningen oppleves verre enn det det er.

   Kulturdepartementet arbeider med endringer i arkivforskriften, og om ikke lenge til blir det vedtatt i Stortinget en endring i offentlighetsloven. Begge endringer er konsekvens av innsyn. Uavhengig av om endringene er riktige eller ikke, kan jeg ikke skjønne hvorfor de haster slik. For meg skaper det et bilde av at de prioriterer de endringene de selv vil ha, i stedet for å prioritere en helhetlig evaluering.

   Offentlighetsutvalget må passe på at det blir med på å utforme evalueringen. Evalueringen må ikke bli som vanlige statelige evalueringer, der man leier inn et konsulentselskap til å utføre den. Da blir det reelle oppdraget: ?Den nye offentlighetsloven har skapt en for høy arbeidsbelastning som må reduseres. Underbygg den konklusjonen?.

  • #18192 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Takk for ditt innspill.

   Dette er vi helt enige i, og Offentlighetsutvalget tok opp dette på sist møte. Utvalget vil følge prosessen nøye, og sendte senest for 2 uker siden et nytt brev til departementet der vi ber om tilbakemelding på hva som er utrettet av evalueringsarbeid, hvordan man planlegger det videre opplegget og hvordan vi kan medvirke i en evalueringsprosess. Dette vil vi følge tett opp i 2012.

  • #18190 Svar
   Pussig, enda en NN
   Gjest

   Riktig som det skrives, OEP har noe statistikk, men den sier bare noen om antall innsynskrav, ikke hva som er resultatet av innsynskravene ? er det gitt innsyn i hele dokumentet inkl. alle vedlegg, er ett eller flere vedlegg unntatt, er opplysninger i dokumentet unntatt? Slik statistikk finner vi ikke i OEP, og det har ikke vært krav om at de som publiserer journal i OEP, skal lage slik statistikk. Men mange lager nok for egen del for nettopp å følge opp praktiseringen av loven i eget hus. Det at den ?lokale? statistikken er ulik, gjør det mer krevende å sammenligne. Å lage statistikk i ettertid er også svært krevende. Resultatet av innsynskrav er i ulik grad dokumentert (arkivert) og på ulik måte. Dette til tross for at både Sivilombudsmannen og Kulturdepartementet har uttalt at dokumentasjon på behandling av innsynskrav er arkivverdig. (De har imidlertid ikke vært enige om journalføringsplikten, men det er en helt annen diskusjon.)

   Hvilken statistikk ville vært nyttig å ha i evalueringen av loven?

   ? Antall innsynskrav. Her får vi statistikk fra OEP, men hva med innsyn som kommer på e-post, telefon? En del innsyn kan rett og slett ikke komme fra OEP fordi den som krever innsyn, ikke har klart å identifisere dokumentet eller det er innsynskrav i et eldre dokument og da er ikke journalen på OEP. Denne statistikken fanger heller ikke om ?klikk på? lenker med dokumenter som er offentliggjort ? skal de også telles?

   ? Resultatet av behandlingen ? altså om det ble gitt innsyn. Utfordringen her er at å rekonstruere dette i ettertid er svært arbeidskrevende når det ikke tidligere er stilt krav om slik statistikk. Dessuten er ikke disse opplysningene direkte sammenlignbare. Har det kommet 100 innsynskrav til en virksomhet en måned og alle unntas, så kan det være helt korrekt dersom det er snakk om innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Avslagsprosenten skal være 100! ? noe annet kan være straffbart. Det kan lages statistikk på hvor mange avslag etter § 23.1, men det interessante er vel om det er vurderingen bak avslaget er riktig eller ikke. Den vurderingen kan man ikke gjøre ved hjelp av statistikk. Dokumentene som unntas må analyseres, for eksempel slik Sivilombudsmannen har anledning til å gjøre

   ? Hvor mange krav om begrunnelse er kommet (offl. § 31.2). Igjen vanskelig å identifisere hvis ikke en allerede har opplegg for statistikk for dette. Det er også ulik journalføringspraksis her ? noen journalfører slike krav, andre ikke.

   ? Innsyn etter § 9 (databaser). Dette er nytt og derfor kan en ikke sammenligne med tidligere lov, men likevel interessant å få mer informasjon om. En utfordring er igjen om disse innsynskravene er dokumenterte, journalførte og gjenfinnbare ? er for eksempel tittelen ?innsyn fra xx etter offentleglova § 9 ? databaser? brukt slik at det er enkelt å søke fram? Og så kan jo § 9 ha blitt brukt uten at det som ber om innsyn eksplisitt har nevnt dette

   ? Hvor mange klager er kommet, saksbehandlingstid og utfall av klagen (medhold, delvis medhold, trukket). Tolkningen kan være mange. Er det at mange får helt eller delvis medhold i klagen et tegn på at loven fungerer eller er det et tegn på at førstegangsbehandlingen er for slapp? Å undersøke saksbehandlingstid på klagesaker kan være spesielt interessant siden det her ikke er sagt noe i loven om antall dager, men ?utan ugrunna opphald?. Spennende hva som legges i det!

   Til slutt ? vi må ikke få krav om statistikk for statistikkens del. Det er bruken som er det viktigste og da er ikke alltid statistikk svar på spørsmålet.

  • #18188 Svar
   NN
   Gjest

   Du har mange fine poeng, og din avsluttende kommentar blir innledning til min.

   Til slutt ? vi må ikke få krav om statistikk for statistikkens del. Det er bruken som er det viktigste og da er ikke alltid statistikk svar på spørsmålet.

   Offentlighetsloven skal evalueres og da er statistikk et middel i så måte. Det er ikke det eneste. I forbindelse med OEP er det nylig kjørt brukerundersøkelse både hos leverandørene og de som søker det. Det kan være en annen form for evaluering, men det har et OEP foluks og ikke offentlighetslovsfokus.

   En ting med statistikk er at man får frem verdier, men man sitter igjen med forskjellige og ofte motstridende forklaringer.

   Det var en journalist som hadde fått tak i statistikk som tilsa at en liten andel av søk i OEP resulterte i dokumentbestillinger. Han konkluderte med at det skyltes at journalføringene var for dårlige. Det er jo en forklaring men jeg tenkte at det kunne skylses

   ? Ansvarlighet, man avsto å søke innsyn i dokumenter som ikke var interessante nok.

   ? Fisking, man søker i håp om å finne noe, uten at man vet at det er noe å finne. Det koster så lite å gjøre et søk, og får man ikke opp noe interessant så har man ikke tapt noe.

   Et annet eksempel er at en liten klageandel kan bli tolket som god innsynsbehandling i første instans. Andre vil tolke det som om journalister ikke gjør jobben sin og lar etaten slippe billig unna.

   Den med flest innsynsavslag, kan være den som har størst grunn til det. Det kan også være de som av andre grunner praktiserer offentlighet strenges. Etc.

Ser 3 svar tråder
Svar til: Evaluering av offentlighetsloven
Din informasjon: