Enkle metoder etter arkivlovens § 2-6

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Enkle metoder etter arkivlovens § 2-6

Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #36927 Svar
   Jan Hansen
   Gjest

    

   Det er tydelig at Forsvarsdepartementet mener at «enkle metoder» betyr «primitive metoder» og ikke «effektive metoder». Jeg siterer FD i forbindelse med innsynkrav i offentlig journal hos NSM:

    

   Av offentleglova § 28 andre ledd fremgår: «Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art. Dette gjeld ikkje når det blir kravd innsyn i ein journal eller liknande register.» Det betyr at NSM ikke kan kreve at innsynsbegjærer nærmere spesifiserer og avgrenser innsynsbegjæringen. Journaler og liknende register er jo nettopp oversikter over dokumenter fra flere saker, og identifikasjon av den enkelte saken er da ikke aktuell, jf. Justis- og beredskapsdepartementets veileder til offentleglova s. 162.

    

   Offentleglova § 29 første ledd andre punktum slår fast at et krav om innsyn skal avgjøres «utan ugrunna opphald». Hva som skal regnes som «grunna opphald» må vurderes konkret ut ifra om innsynskravet reiser vanskelige spørsmål, hvilken omfang kravet har og hvor stor arbeidsmengde organet har ellers. Dette innebærer at innsynskravet skal avgjøres så snart det er praktisk mulig. Vanlige krav bør avgjøres samme dag som de blir mottatt, eller i alle fall innen én til tre virkedager. Spørsmålet er om innsyn i NSMs offentlige journal for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2015 er et «vanlig krav», som burde vært besvart samme dag som det ble mottatt eller i hvert fall innen én til tre virkedager.

    

   Av veilederen til offentleglova fremgår det at organet i noen tilfeller kan bruke lengre tid på å behandle en innsynsbegjæring:

    

   «Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.

    

   […]

    

   Dersom innsynskravet er ekstraordinært stort, til dømes der saka omfattar fleire hundre dokumentsider og fleire av dokumenta inneheld opplysningar som er omfatta av teieplikt, må det godtakast at handsaminga av kravet tek lang tid. Det vil vere eit grunna opphald at organet syter for ei forsvarleg handsaming, samstundes som dette ikkje i urimeleg grad fortrengjer andre gjeremål.»

    

   Av forskrift til offentleglova § 6 andre ledd bokstav f), fremgår det at NSM ikke er omfattet av plikten til å tilgjengeliggjøre elektronisk journal på internett. Det innebærer at det er først ved mottagelse av en innsynsbegjæring, at NSM vurderer innsyn i sin journal. NSM har dermed ingen plikt til å ha en offentlig versjon av sin journal tilgjengelig på forhånd.

    

   Innsynsbegjæringen din innebærer en manuell kontroll og gjennomgang av journalen, for å sikre at skjermingsverdig informasjon ikke kompromitteres. I samsvar med forvaltningsloven § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk har NSM gitt et foreløpig svar, der det er gjort rede for hvor lang tid det anslagsvis vil ta å ferdigbehandle din innsynsbegjæring og gjort rede for årsaken. NSM har beregnet et tidsestimat på 190 arbeidsdager for å manuelt kontrollere og omgradere journalene for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2015. Siden innsynskravet gjelder en stor saksmengde som inneholder taushetsbelagte opplysninger, bør NSM så langt det lar seg gjøre gi innsyn eller eventuelt avslag i de delene av dokumentet som er gjennomgått, samtidig som det blir gjort klart at NSM ikke er ferdig med å gå gjennom hele journalen.

    

   Journalen inneholder taushetsbelagt informasjon, gjelder en tidsperiode på tre år og skal gjennomgås manuelt, samtidig som NSMs behandling av innsynskravet ikke i urimelig grad skal fortrenge andre gjøremål. På bakgrunn av ovennevnte har Forsvarsdepartementet kommet til at innsynsbegjæringen blir behandlet av NSM «utan ugrunnet opphald», jf. offentleglova § 29 første ledd andre punktum.

    

   4. Konklusjon

    

   Klagen tas ikke til følge. NSMs saksbehandlingstid er ikke i strid med offentleglova § 29 første ledd andre punktum.

    

    

    

    

   <!– [if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState=»false» DefUnhideWhenUsed=»true»
   DefSemiHidden=»true» DefQFormat=»false» DefPriority=»99″
   LatentStyleCount=»267″>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»0″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Normal»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»heading 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 7″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 8″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»9″ QFormat=»true» Name=»heading 9″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 7″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 8″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ Name=»toc 9″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»35″ QFormat=»true» Name=»caption»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»10″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Title»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»1″ Name=»Default Paragraph Font»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»11″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Subtitle»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»22″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Strong»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»20″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Emphasis»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»59″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Table Grid»/>
   <w:LsdException Locked=»false» UnhideWhenUsed=»false» Name=»Placeholder Text»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»1″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»No Spacing»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» UnhideWhenUsed=»false» Name=»Revision»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»34″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»List Paragraph»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»29″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Quote»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»30″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Intense Quote»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 1″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 2″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 3″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 4″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 5″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»60″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Shading Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»61″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light List Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»62″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Light Grid Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»63″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 1 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»64″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Shading 2 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»65″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 1 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»66″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium List 2 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»67″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 1 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»68″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 2 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»69″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Medium Grid 3 Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»70″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Dark List Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»71″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Shading Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»72″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful List Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»73″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» Name=»Colorful Grid Accent 6″/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»19″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Subtle Emphasis»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»21″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Intense Emphasis»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»31″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Subtle Reference»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»32″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Intense Reference»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»33″ SemiHidden=»false»
   UnhideWhenUsed=»false» QFormat=»true» Name=»Book Title»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»37″ Name=»Bibliography»/>
   <w:LsdException Locked=»false» Priority=»39″ QFormat=»true» Name=»TOC Heading»/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]–><!– [if gte mso 10]>
   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:»Vanlig tabell»;
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:»»;
   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
   mso-para-margin-top:0cm;
   mso-para-margin-right:0cm;
   mso-para-margin-bottom:10.0pt;
   mso-para-margin-left:0cm;
   line-height:115%;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:»Calibri»,»sans-serif»;
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style>
   <![endif]–>

Ser 0 svar tråder
Svar til: Enkle metoder etter arkivlovens § 2-6
Din informasjon: