Difis OEP-plan

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16280 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Vi arbeider med en ny kartlegging av hvilke virksomheter som skal være med i OEP disse dager. Denne kartleggingen tar noe tid. Difi etterspør nå status for alle departementene sine underliggende virksomheter i forbindelse med OEP, både når de som vi vet skal bruke løsningen er klare til å være med og en oppdatert vurdering av de virksomhetene som det er usikkert om omfattes av Offentlighetsforskriftens § 6. Når vi vet når de ulike virksomhetene er klare vi de da plasseres inn i puljer. Tidfestingen av disse puljene vil avhenge av Difi sin kapasitet. Av ressurshensyn vet vi at det i 2012 vil bli lagt opp til 2 puljer, en på våren (trolig i april) og en på høsten(september/oktober). Noen virksomheter vil bli innfaset utenfor disse puljene, slik som for eksempel Statens vegvesen. De har allerede vært med på de nødvendige opplæringsaktivitetetene, og det er kun noen tekniske forhold som må løses før de kan være med.

   I første halvår skal det legges til ca 30 statlige nasjonalpark- og verneområder som innholdsleverandører, disse er underlagt Direktoratet for naturforvaltning, ellers kommer nok:

   Statens pensjonskasse

   Statistisk sentralbyrå (her er det noe usikkerhet)

   Forsvarsbygg

   Mattilsynet

   Norsk akkreditering

   Norsk kulturråd

   Konkurransetilsynet

   Bioteknologinemda

   Norges forskningsråd

   Direktoratet for nødkommunikasjon

   Likestillings- og diskrimineringsombudet

   Statens institutt for rusmiddelforskning

   Norsk polarinstitutt

   Senere kommer:

   Difi (avventer nytt saks- og arkivsystem)

   Skipsregistrene (OEP ikke kompatibelt med Noark 5)

   Statens landbruksforvaltning

   Veterinærinstituttet

   Sekretatiatet for konfliktrådene

   Kontoret for voldsoffererstatning

   (disse er ikke tidfestet, men jeg håper andre halvår eller rundt årsskiftet 2012/13.

   Litt mer i det blå er Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi vil også ta initiativ til en dialog med Utenriksdepartementet rundt utenriksstasjonene, tekniske forhold gjør at dette vil bli et langt løp. Ellers har vi hatt kontakt med forsvaret som er positive, men vi kan ikke tidfeste når og hvor mange enheter som skal fases inn. Pr i dag er det 95 statlige virksomheter som allerede er i gang, men jeg tror nok at vi ikke er fulltallige før i løpet av 2013. Som du ser er det minst 19 virksomheter som skal inn i 2012, pluss rundt 30 verneområdestyrer og potensielt 105 utenriksstasjoner.

  • #18008 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Meldingen over er et utklipp fra en e-post fra Difi denne uken.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Difis OEP-plan
Din informasjon: