Barnevern, innsyn i dokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Barnevern, innsyn i dokumenter

 • Emnet er tomt.
Ser 4 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16271 Svar
   Felicia
   Gjest

   Jeg jobber i en liten lokalavis, og har fått tips om en barnevernssak hvor det kan virke som om noen ikke har gjort jobben sin. Jeg har tilgang til all dokumentasjon fra moren dette gjelder, i tillegg til advokat og lege. Spørsmålet er, hvis vedkommende dette gjelder gir meg samtykke til å få lese barnevernets dokumenter om saken, blir dette da mulig? Da må vel imidlertid alt som omhandler barnefar strykes ut? Det kan se ut som om noen i kommunen har misbrukt en maktposisjon, og det kan bli en stor sak hvis jeg går riktig frem.

  • #17958 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Jeg håper noen svarer mer komplett en meg etterhvert.

   Selv om du har tillatelse fra moren må barenvernet vurdere taushetsplikten mot andre parter. Blir det for mye som er unntatt offentlighet så kan de nekte å levere ut dokumentet.

   Moren kan ha rett til partsinnsyn etter forvaltningsloven § 18 til §19. Nå er jeg på gyngende grunn, men jeg tror hun da kan ha rett til opplysninger ( ref §18c) som går lenger enn det du kan få utlevert ved et samtykke.

  • #17956 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Dersom du har et informert og uttrykkelig samtykke fra mor er ikke taushetsplikt et rettslig hinder for utlevering, jfr. for så vidt forvaltningsloven § 13a nr 1.

   Mor kan imidlertid ikke gi deg større rett enn hun har selv, slik at interne dokumenter hun ikke har rett til å få se vil heller ikke du få se (merinnsynsvurdering kan dog teoretisk sett slå annerledes ut for henne som part kontra deg som «samtykkemottaker»).

   Strategisk sett bør du videre vurdere om det er hensiktsmessig at *du* ber om innsyn, eller om *mor* bør gjøre det (eller begge deler). En innsynsbegjæring fra deg, med eller uten mors samtykke, vil som regel bli behandlet etter reglene i offentleglova. En innsynsbegjæring fra mor vil bli behandlet etter reglene i forvaltningsloven, det samme vil en innsynsbegjæring fra deg hvis dere går til det skritt at mor skriver en fullmakt som gir deg rett til å representere henne overfor barnevernet.

   Mor som part kan også motta opplysninger om barnefar med hjemmel i forvaltningsloven § 13b første ledd nr 1. Her er det imidlertid lovpålagte begrensninger om hvordan opplysningene kan brukes av mottaker (jfr. § 13b annet ledd), opplysningene kan nemlig bare benyttes for å ivareta mors interesse i forvaltningssaken. Denne retten kan hun overdra til en fullmektig («representant») som opptrer i saken på hennes vegne, men bare til en fullmektig.

   Mor har som part også krav på alle faktiske opplysninger som har fått betydning for saken, jfr. forvaltningsloven § 18c. Overfor en part kan man heller ikke bedrive «mersensur» som offentleglova § 12 åpner for.

   Parten har imidlertid ikke krav på utdypende begrunnelse, slik offentleglova åpner for. Man får heller ikke automatisk avslag etter fem dager. Viktigst er kanskje at Fylkesmannen som klageinstans etter forvaltningsloven skal legge vekt på hensynet til kommunalt selvstyre ved prøving av forvaltningsskjønnet (som bl.a. omfatter merinnsynsvurderingen), noe som ikke er fastslått for offentleglovas klageordning.

   Har jeg glemt noe nå?

  • #17954 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Ja, jeg tror du har glemt at fylkesmannen eller departementet etter barnevernloven § 6-7 kan gripe inn og oppheve et samtykke gitt av et barns foreldre, når barnets interesse tilsier det.

   Fjerde ledd i bestemmelsen lyder slik:

   Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent.

  • #17952 Svar
   Lise
   Gjest

   Har dere tenkt på barnets rett i denne saken? Hva syntes barnet om at han/hennes sak blir brettet ut i offentligheten?

Ser 4 svar tråder
Svar til: Barnevern, innsyn i dokumenter
Din informasjon: