Avslag med henvisning til § 28

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Avslag med henvisning til § 28

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16108 Svar
   Kristin
   Gjest

   Hei,

   Jeg har fått et merkelig avslag på innsyn, og lurer på hva jeg gjør nå.

   Det henvises nemlig til paragraf 28, 2. ledd, 1. punktum ? som jo nettopp er bestemmelsen som fastslår at jeg kan søke innsyn i opplysninger som er sammenstilte, ikke sant?

   Dette skrev jeg i kravet:

   «Jeg søker med dette innsyn i en oversikt over alle saker ? pågående eller avsluttede ? der forvaltningsorganet x er part i, eller har håndtert (for eksempel på vegne av relevante fylkeskommuner eller andre), søksmål fra/mot selskap x eller andre enheter i konsernet).

   En slik oversikt skulle det være mulig å lage basert på dokumenter (som stevninger, forliksavtaler, dommer eller lignende) dere har lagret elektronisk, noe som igjen gjør sammenstilling av informasjonen lett gjennomførbart.»

   Andre forvaltningsorganer innkludert departement har etterkommet kravet, men et sted har jeg altså fått avslag.

   Dette står det i avslaget:

   «Vi kan ikke se at man i innsynsbegjæringen har konkretisert dokumentet tilstrekkelig.

   Utgangspunktet er at innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jfr. offentleglova § 28, 2. ledd, 1. punktum.

   Under henvisning til ovennevnte finner vi dessverre ikke å kunne imøtekomme deres begjæring om innsyn.»

   De henviser altså ikke til unntaksparagraf, men til den paragrafen som jeg jo nettopp bruker som basis for innsynskravet.

   Hva bør jeg skrive i klagen? Kan jeg bare skrive at avslaget er ugyldig fordi de ikke viser til unntak?

   Eller burde jeg skrive noe mer? for eksempel vise til de stedene der jeg har fått innsyn etter samme forespørsel?

   På forhånd takk for svar!

   mvh Kristin

  • #17210 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Offentleglova § 28 hjemler ikke sammenstilling (retten til å kreve at forvaltningen produserer et nytt dokument for deg). Offentleglova § 28 fastslår fremgangsmåten for å kreve innsyn, og hjemler krav om identifikasjon av hva man ønsker innsyn i. Offentleglova § 9 regulerer retten til sammenstilling.

   Utgangspunktet etter offentleglova § 28 er at det er du som må identifisere hva du ønsker innsyn i, forvaltningen har bare en begrenset plikt til å bistå deg med leting.

   Justisdepartementet skriver i veilederen dette om unntaket i § 28 annet ledd:

   «Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak er til hinder for at eit innsynskrav kan gjelde alle saker av ein bestemt art, utan at den enkelte saka blir identifisert. Ein kan med andre ord i utgangspunktet ikkje krevje innsyn i til dømes alle saker om utsleppsløyve hos Statens forureiningstilsyn frå dei siste tre åra, med mindre ein identifiserer kvar enkelt sak, til dømes med tilvising til dato, partar eller liknande.

   Kravet om identifisering av saka er likevel mjuka opp i den nye lova ved at det er opna for at innsynskravet i « rimeleg utstrekning » kan gjelde saker av ein bestemt art. Vilkåret om rimeleg utstrekning tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet får når det skal handsame kravet. Dersom organet ikkje har teknologi til å finne fram i sakene automatisk, men må gjere dette manuelt, vil ein ikkje kunne krevje at eit innsynskrav som gjeld innsyn i saker av ein bestemt art blir teke under handsaming.»

   Avslaget er ikke ugyldig med den begrunnelsen du virker å mene, nemlig at bestemmelsen ikke kan brukes som avslagsgrunn – det kan den.

   Avslaget kan være ugyldig hvis klageinstansen mener at din konkretisering er rimelig nok. Det vil bero på underinstansens tekniske og administrative kapasitet. Dette er en av få bestemmelser hvor det er naturlig at forskjellige forvaltningsorganer gir deg forskjellige resultater.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Avslag med henvisning til § 28
Din informasjon: