Arbeidsavtaler offentlige?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsavtaler offentlige?

Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16267 Svar
   THM
   Gjest

   Endelige arbeidsavtaler jeg ønsker innsyn i , er unntatt etter §13, teieplikt. Jeg ser at arbeidsavtaler bare er omtalt i Veiledningen til Offentleglova på ett punkt: Om unntak i tilsettingssaker. Her sier JD at det ikke er grunnlag for unntak av endelige arbeidsavtaler (149). Kan noen likevel unnta etter §13, og på hvilket grunnlag?

  • #17898 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Hvis en arbeidsavtale skal unntas i sin helhet må den enten utelukkende inneholde taushetsbelagte opplysninger, ellers må dokumentet rettferdiggjøre en avgjørelse etter offl § 12 («mersensur»-paragrafen).

   Det kan i teorien tenkes at selve forholdet at en gitt person er tilsatt i organet eller har organet som arbeidssted er taushetsbelagt. Det vil da bryte med taushetsplikten å utlevere vedkommendes arbeidsavtale hvis personen er forespurt ved navn. Jeg forestiller meg at dette kan omfatte personer som lever med kode 6 hvor det å utlevere en arbeidsavtale automatisk lar mottaker trekke visse slutninger om arbeidssted og -tid. Men det blir teoretisk – jeg har ikke undersøkt dette nærmere.

   Jeg kan derfor ikke tenke meg noen praktiske tilfeller der et organ har tilstrekkelig hjemmel i offl § 13 alene for å unnta arbeidsavtaler.

  • #17896 Svar
   Vidar Ystad
   Gjest

   Kva slags stillingar er det snakk om? Kven har avslege å gje innsyn?

   Eg har fått innsyn i ei rad leiarlønskontraktar i staten.

   Eg sit også med brevveksling mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet frå 2008 som handlar om innsynsretten i leiarlønskontraktar. Her er det mellom anna vist til Innst. O. nr. 41 2005-2006 som gjeld den nye offentleglova. Fleirtalet i komiteen slo då fast at den endelege arbeidsavtalen bør vere tilgjengeleg, med unntak for opplysningar som til dømes er underlagd lovbestemt teieplikt.

   I eit endeleg svar frå Lovavdelinga, datert 4.2 2009 slår Justisdepartementet fast at «den endelige arbeidsavtalen vil ikke kunne unntas etter unntakene for interne dokumenter, men den vil kunne unntas helt eller delvis hvis den har et innhold som dekkes av de unntakene i offentleglova som baserer unntaksadgangen på et dokumentsinnhold. Dette vil nok bare unntaksvis være aktuelt, men kan tenkes der arbeidstaker har avtalt spesielle ordninger for å ta hensyn til sykdom eller sosiale problemer (offerntleglova §13 gørste ledd jf. forvaltningsloven §! 13 første ledd nr. 1) eller hvor vedkommende har oppgaver i samfunnets beredskapssystem (offentleglova § 21).»

   Berre for å nemne det: Justisdepartementet gav innsyn i tilsettingsavtalen for den avgått PST-sjefen, Janne Kristiansen.

   Justisdepartementet opplyste vidare i brevet til FAD at dei eksempla på leiarlønskontraktar som departementet hadde fått oversendt, ikkje inneheldt opplysningar som gjorde at kontraktane heilt eller delvis kunne unntakast frå innsyn.

  • #17894 Svar
   Gunnar Johnsen
   Gjest

   Vidar Ystad.

   Du nevner et brev fra Justisdepartementet datert 4.2.2009.

   Er det mulig å få tilgang til dette brevet?

  • #17892 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest
  • #35339 Svar
   Tor-even Hansen Mikalsen
   Gjest

   jeg vil gjerne finne arbeidsavtalen min på nett. Eller opplysninger om hvilken stilling jeg har

Ser 5 svar tråder
Svar til: Arbeidsavtaler offentlige?
Din informasjon: