Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Saksbehandlingen

Etter at din klage er sendt via vårt elektroniske klageskjema, vil du motta en standardmelding om at klagen er kommet til sekretariatet. Det daglige arbeidet for Pressens Faglige Utvalg (PFU) utføres av Norsk Presseforbunds sekretariat.

Sekretariatet vil først vurdere om klagen tilfredsstiller de formelle kravene i vedtektene. Klager som av formelle grunner ikke kan behandles, blir avvist. Dette meddeles klager.

Er det formelle i orden, gjør sekretariatet en presseetisk vurdering. Sekretariatet har to muligheter:

1. Forenklet saksbehandling

Hvis sekretariatet mener at mediet åpenbart ikke har brutt  god presseskikk, skriver sekretariatet en innstilling til PFU om dette. Det gjøres uten at mediet bes om tilsvar.

PFU behandler deretter innstillingen. Hvis utvalget slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort med konklusjonen «Ikke brudd på god presseskikk». Hvis innstillingen forkastes, innledes tilsvarsrunden mellom partene. Ingen klage er ferdigbehandlet før det foreligger et vedtak fra utvalget.

2. Full klagebehandling

Den andre muligheten er at sekretariatet setter i gang såkalt full klagebehandling. I slike tilfeller skal klagen først forelegges mediet det klages over med oppfordring til partene om at saken løses i minnelighet.

Innen én uke skal mediet gi beskjed om hvorvidt man har satt i gang forsøk på å finne en minnelig ordning. Dersom det oppnås minnelig ordning mellom partene, skal klager bekrefte dette overfor sekretariatet. Mange klager kan avgjøres på denne måten.

Hvis det ikke er mulig å løse saken i minnelighet, må mediene levere et tilsvar. Mediene har da en frist på to uker til å levere tilsvar.

Klager får deretter én uke til eventuell replikk og innklaget medium har én ukes frist til å levere sin sluttreplikk.

Svarfristene gjelder med mindre det foreligger spesielle grunner til å fravike dem. Sekretariatet må da varsles snarest om dette.

PFUs behandling

Etter avsluttet tilsvarsrunde sender sekretariatet alle saksdokumenter til PFU sammen med et sammendrag. Sammendraget publiseres på presse.no i forkant av PFU-møtet. Klager kan følge behandlingen av klagesaken enten via stream (åpen sak) eller via deltagelse (lukket sak).

Sekretariatet skriver også et forslag til uttalelse, det vil si en innstilling til PFU.

Pressens Faglige Utvalg skal, etter å ha drøftet saken, vedta en uttalelse. Mulige utfall er at:

  • Mediet har brutt god presseskikk
  • Mediet får kritikk
  • Etter en samlet vurdering har mediet ikke brutt god presseskikk
  • Mediet har ikke brutt god presseskikk

Utvalget må ta en avgjørelse, enten enstemmig eller ved et flertall. Alle medlemmer har én stemme. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Etter at utvalget har avgitt sin uttalelse, får partene tilsendt PFUs uttalelse.

PFU-basen

Sammendraget av saksdokumentene og PFUs uttalelse blir også publisert i den offentlig tilgjengelige PFU-basen. Her kan du se de fleste saker som har vært behandlet siden 1991 og frem til i dag.

Offentliggjøring

Når mediet enten har brutt god presseskikk eller fått kritikk, plikter de å publisere PFUs uttalelse. Denne publiseringen skal gjøres på et godt synlig sted i publikasjonen eller i relevant sendetid.

Les mer om publisering og merking av felte publiseringer her.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"