Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Saksbehandlingen

Etter at klagen er journalført vil den bli vurdert av sekretariatet. Sekretariatet kan velge følgende fire framgangsmåter:

1) Igangsette klagebehandling

Når sekretariatet sender klagen direkte til publikasjonen/mediet, blir publikasjonen/mediet oppfordret til å forsøke å komme frem til en minnelig ordning med klageren, slik vedtektene forutsetter.

Mange klager kan avgjøres på denne måten. Hvis det oppnås en minnelig ordning, må sekretariatet få beskjed om dette innen 14 dager.

Hvis det ikke er mulig å komme frem til en minnelig ordning, skal den påklagede publikasjon/mediet levere et tilsvar til klagen. Dette tilsvaret får klageren anledning til å kommentere.

Hvis klageren har nye opplysninger eller synspunkter i sitt tilsvar, får publikasjonen/mediet anledning til å kommentere disse. Fristen for å levere et tilsvar er en uke. Hvis en av partene ikke leverer tilsvar i tide, vil tilsvarsrunden bli betraktet som avsluttet.

Klagen blir da behandlet på grunnlag av de foreliggende saksdokumenter.

2) Forenklet saksbehandling

Gjennom utvalgets praksis er det nedfelt normer for hva som er god og dårlig presseskikk. Hvis sekretariatet mener det er et åpenbart grunnlag for å fastslå at det ikke foreligger brudd på god presseskikk, formulerer sekretariatet en innstilling om at klagen avgjøres uten innhenting av tilsvar.

Hvis utvalget slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort etter forenklet saksbehandling med konklusjonen «Ikke brudd på god presseskikk». Hvis innstillingen forkastes, innledes tilsvarsrunden mellom partene. Ingen klage er ferdigbehandlet før det foreligger et vedtak fra utvalget.

3) Avvisning

Klager som av formelle grunner faller utenfor utvalgets område, blir straks avvist. Klager vil da få beskjed av sekretariatet at klagen er avvist.

4) Spørsmål om behandling legges fram for Pressens Faglige Utvalg

Enkelte klager som reiser tvil om hva som er riktig saksbehandling sendes direkte til utvalget, slik at utvalget kan ta stilling til den videre saksbehandling.

Er det enkelte ord og utrykk du har behov for å få forklart? Sjekk ut vår ordliste.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"