Olav Torheim mot filternyheter.no

PFU-sak 153/17


SAMMENDRAG:

Filter Nyheter publiserte fredag 30. juni 2017 en nyhetsartikkel med tittelen «’Hvite nasjonalister’ på Oslo-konferanse: Talere vil ha jøder ut av Europa og knyttes til nazi-blogger».

I artikkelteksten het det:

«Lørdag 1. juli skal nøkkelpersoner i den amerikanske ‘alt-right’-bevegelsen for første gang holde taler i Norge. Konferansen ‘Scandza Forum’, som også ble avholdt i Stockholm 20. mai, er et forsøk på å skape engasjement i Norge og Sverige rundt ‘hvit nasjonalisme’.»

«Det er den norske aktivisten Olav Torheim (37) som i april opprettet foreningen Scandza Forum i Norge, og som framstår som arrangør, trolig sammen med islendingen Fróði Midjord. Torheim er redaktør i det nasjonalistisk orienterte ‘høgnorsk’-bladet Målmannen og har tidligere deltatt på ytre-høyre-demonstrasjoner i blant annet Polen. I en artikkel i Målmannen i 2012 framsto han positiv til nynazist-samlingen Salemmarsjen i Sverige, der han var tilstede to år på rad.»

«Torheim presenterer Scandza Forum som ‘eit ope forum for ordskifte og informasjonsformidling kring nordisk og europeisk identitet og eigenart’.

Det som ikke framgår av invitasjonen er at flere av de andre talerne er uttalte antisemitter og at to av dem bruker symboler og sjargong de fleste vil forbinde med nazisme.»

Artikkelen var illustrert med fire portrettbilder satt opp ved siden av hverandre, like under artikkelens tittel. Ett av bildene var sladdet, ett hadde dårlig oppløsning og viste en mann med solbriller og mikrofon i hånda. Ett annet var av en mann på en talerstol, mens det siste viste en mannsperson med rutet skjorte. De samme bildene (med litt andre utsnitt og størrelser), var også gjengitt hver for seg i brødteksten. Der fremgikk det at personen i rutet skjorte var Olav Torheim. De andre tre var «Millenial Woes» (Colin Robertson), «Mike Enoch» (Mike Peinovich, mannen med solbriller) og «Greg Johnson» (sladdet ansikt).

Videre uttalte Ervin Kohn, styreleder i Det mosaiske trossamfunn og andre nestleder i Antirasistisk senter, seg om det at en slik konferanse skal avholdes i Oslo:

«– Jeg blir skremt. Skremt av at de får mer mot, og skremt av at de blir flere, uten at jeg har tall på det. De som skal tale her er vel så farlige som dem som bruker vold og stikker folk i ryggen. De forsøker å ikle seg en akademisk dress, i motsetning til de mer primitive elementene på ytre høyre side, sier Kohn til Filter Nyheter.»

 I artikkelen opplyste Filter Nyheter å ha «gjort en omfattende gjennomgang av bakgrunnen til foredragsholderne som arrangøren hevder kommer til Oslo». Filter Nyheter skrev blant annet om de avbildede:

«Videobloggeren Colin Robertson har fram til nylig operert med skjult identitet bak pseudonymet Millenial Woes, men ble i januar i år ‘outet’ av medier både hjemme i Skottland og i britiske riksaviser. (…)
‘Millennial Woes’ har kalt alt-right ‘en mekanisme for å vekke hvite’ og ‘en bro til en framtid med sikkerhet for hvite barn’ der hvite vil ‘forstå at de er et svært usedvanlig kontinuum – den siste utgaven av en nydelig skapning som så forbi det materielle og over beistene’.
Robertson har fra talerstolen tidligere  vist til ‘de 14 ordene’ – et slagord fra den nå avdøde ‘hvit makt’-lederen David Lane som nesten utelukkende har vært brukt av nynazister: ‘We must secure the existence of our people and a future for white children’. (…)»

Om «Greg Johnson», hvis ansikt var sladdet på bildet som ble publisert av vedkommende, opplyste Filter Nyheter blant annet:

«Johnson, en sentral person blant alt-right-skribentene på amerikanske nettsteder, har erklært at ‘Hvit nasjonalisme er for hvites interesser og mot interessene til våre rase-fiender’. Han har skrevet tekster om den ‘Det jødiske problemet’ og at ‘hvite’ og jøder er ulike raser som må holdes adskilt.»

Det ble også sitert fra et blogginnlegg «Greg Johnson» skal ha skrevet.

Om «Mike Enoch» (Mike Peinovich), skrev Filter Nyheter:

«Peinovich er en av de mest innflytelsesrike nettpersonlighetene i populariseringen av ‘alt-right’ som merkenavn, og kjent for antisemittisme som utstrakt virkemiddel i podkasten ‘The Daily Shoah’ og paraplyen The Right Stuff, som han var med på å starte. (…)
‘Mike Enoch’, som regnes som tilhenger av ‘hvit nasjonalisme’, havnet i trøbbel med den antisemittiske delen av alt-right da det virkelige navnet hans ble kjent, samt at han hadde en jødisk ektefelle. Posisjonen og privatlivet hans har i ettertid blitt forsvart av blant andre Greg Johnson (se over).»

I tillegg til de ovennevnte, ble også én nordmann, som ikke var avbildet, omtalt.

Videre var Lars Erik Berntzen, som forsker på motstand mot islam i Vest-Europa, intervjuet. Han uttalte blant annet om talerne som var ventet til det omtalte arrangementet i Oslo:

«– Mange av dem framstår som forkjempere av den formen for antisemittisme og raselære som nazistene stod for. Enkelte av dem har også koblinger til høyreekstreme organisasjoner. Å si at det i all hovedsak er snakk om identitære etnopluralister, blir dermed feil. Når det er sagt har partier og grupper som målbærer den etnopluralistiske linjen historisk sett ikke hatt særlig problem med å samarbeide med, eller ha medlemmer som er antisemitter og rasister av den gamle støpningen. Deres linje har heller vært at disse synene ikke skal være en del av den formelle platformen og at slike personer ikke får en framtredende organisatorisk rolle, sier han.»

Og om sin oppfatning av «Scandza forum», ble han referert slik:

«Lars Erik Berntzen (…) mener at ‘Scandza forum’ ved første øyekast fremstår som en ‘broket gruppe som i all hovedsak representerer en etnopluralistisk linje’ (…)
– Formelt sett opererer de ikke med kulturelle, rasemessige eller etniske hierarkier – det vil si at de sier ikke at noen folkegrupper er mindre verdt eller underlegen andre. De er derimot forkjempere for at nasjonalstater skal være for enkelte etniske folkegrupper – Norge for nordmenn og så videre…»

Avslutningsvis i artikkelen opplyste Filter Nyheter at redaksjonen hadde forsøkt å få kontakt med Olav Torheim og andre personer knyttet til Scandza Forum gjentatte ganger, og via ulike kanaler, men uten å motta svar.


Filter Nyheter
delte artikkelen på sin Facebook-side, og skrev følgende i postingen:

«­– De som skal tale her er vel så farlige som dem som bruker vold og stikker folk i ryggen, mener Ervin Kohn.»

 

KLAGEN:

Klager er omtalte og avbildede Olav Torheim. Slik klager ser det, bryter publiseringen med punktene 4.1 (saklighet og omtanke) og 4.4 (tittelbruk) i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager mener at opplysningene i tittelen om at «talere vil ha jøder ut av Europa» ikke blir underbygget noe sted i brødteksten. Videre reagerer klager på bruken av hermetegn i tittelen: «hvite nasjonalister». Klager mener hermetegnene antyder at dette er noe talerne kaller seg selv.

Klager reagerer også på bildebruken under tittelen, der et portrettbilde av han er stilt sammen med foto av talerne. Klager skriver: «Den vanlege lesaren vil naturlegvis tru at dei fire personane som er uthevja på biletet under yverskrifti er dei personane som yverskrifti talar um, og det er verdt å merka seg at Torheim sitt andlet er det mest framhevja andletet av alle dei andre. Lesaren vil soleides dana seg det feilaktige inntrykket at Torheim er ein “kvit nasjonalist” som vil fjerna jødar frå Europa. Dette jamvel um Torheim aldri hev umtala seg sjølv som “kvit nasjonalist” og langt mindre hev teke til ords for å fjerna jødar frå Europa.»

Klager viser i denne sammenheng til en tidligere PFU-sak han mener har likheter med denne; PFU-sak 030/12 omhandlet en kronikk med tittelen «Søppelmennesker», illustrert med bilder av Christian Tybring Gjedde, Hege Storhaug og Ole Jørgen Anfindsen. PFU uttalte i denne saken: «Selv om den aktive leseren fort vil forstå at det ikke er de avbildede samfunnsdebattantene artikkelforfatteren sikter til med tittelen, mener utvalget Dagbladet tankeløst har laget en presentasjon som rammer dem på en uakseptabel måte, i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om saklighet i presentasjonen.»

Klager opplyser også at artikkelen han klager inn til PFU her, er utformet slik at han og en av de andre avbildede alene blir fremhevet ved deling i sosiale medier (se vedlegg), «framleis saman med yverskrifti som fortel um “hvite nasjonalister” som vil fjerna jødar frå Europa».

For øvrig reagerer klager på sitatet som er fremhevet i redaksjonens egen Facebook-publisering, der det påstås at «[d]e som skal tale her er vel så farlige som dem som bruker vold og stikker folk i ryggen».

Klager opplyser at han har familie og er far, og at fotoet som er benyttet av ham er et familiefoto, der hans ansikt er klippet ut. Han bemerker: «Torheim hev ikkje noko kriminelt rulleblad, han hev aldri teke til ords for valdsbruk og han hev aldri ytra seg nedsetjande um andre menneske med grunnlag i hudfarge eller etnisk bakgrunn. Torheim hev markert seg offentleg som skribent og redaktør. Som skribent må ein naturlegvis tola kritikk, men å hevda at Torheim er fårlegare enn folk som brukar vald og som stikk folk i ryggen, og å jamvel køyra ein slik påstand fram i Filter Nyheter sin eigen newsfeed, det er milelangt forbi alt som kann kallast sakleg framstelling.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Filter Nyheter avviser at publiseringen bryter med god presseskikk. Etter redaksjonens mening er det viktig å få «innflytelsesrike personer i slike miljøer i tale». Redaksjonen skal derfor ha jobbet lenge for å kontakt med klager.

Filter Nyheter skriver: «Dessverre ble ingen av våre henvendelser besvart, heller ikke etter publiseringen. PFU-klagen er det første vi har hørt fra Olav Torheim siden vår innledende henvendelse 18. mai. Det er åtte uker siden. I forkant av dette tilsvaret har han gjort klart at ‘minnelig løsning’ i hans øyne ville vært at Filter Nyheter sletter hele artikkelen og beklager at vi i det hele tatt omtalte konferansen hans.»

Slik Filter Nyheter ser det, er fokuset på klager gjennom bildebruken ikke «for prominent». Redaksjonen mener man må kunne vinkle på klager i og med at han er «den norske hovedpersonen i Scandza Forum». Filter Nyheter skriver: «Det er av svært stor offentlig interesse at en Brønnøysund-registrert forening av norske ‘nasjonalister’ nå ikke bare assosierer seg personlig med den mest radikale delen av den amerikanske ‘alt-right’-bevegelsen, men henter profiler derfra til Norge som forbilder og inviterer nordmenn til arrangementer på hemmelig sted.»

For øvrig forklarer redaksjonen: «Formålet med artikkelen var at Filter Nyheter, i stedet for å bruke karakteristikker som ‘rasisme’ og ‘jødehat’ ville vise fram eksakte sitater fra foredragsholderne Torheim ville ha til Norge. Det store researcharbeidet eksponerte at flere av de involverte står for langt mer kontroversielle holdninger enn det som var presentert av arrangøren. Dette ønsket vi naturlig nok å foreholde Torheim. Det er verdt å merke seg at han ennå ikke ser ut til å ville svare offentlig på hva han synes om de utenlandske Scandza Forum-talernes lett tilgjengelige historikk.»

Når det gjelder de konkrete anførslene i klagen, innvender Filter Nyheter at sitatet som er benyttet i Facebook-publiseringen, «er en knallhard karakteristikk av personer han [Kohn] mener promoterer ideologi som kan lede til ekstremisme». Redaksjonen avviser at den med sitatet har påstått at klager har kriminelt rulleblad og tar til orde for voldsbruk, men Filter Nyheter skulle altså gjerne hatt klagers kommentar til uttalelsen fra Kohn.

Hva gjelder tittelen, opplyser redaksjonen at klager gjorde redaksjonen oppmerksom på «at ett moment fra ‘Greg Johnsons’ utsagn var falt ut av første publisering, slik at koblingen mellom ‘vil ha jøder ut av Europa’ i tittelen og brødteksten ikke var så spesifisert som ønskelig». Slik redaksjonen ser det, er det likevel «full dekning for tittelen».

Redaksjonen skriver: «Da vi mottok klagen, føyde vi til følgende som eksemplifiserer dette: Aktivisten har også skrevet om at jøder ikke hører hjemme i europeiske land i hans visjon av ‘etnonasjonalisme’. ‘Thus if England is to be English, Sweden to be Swedish, Ireland to be Irish, alien populations need to be repatriated to their own homelands, Jews included. That is the ethnonationalist answer to the Jewish question (…) Jews are not just different from whites, but powerful and malevolent enemies who bear significant responsibility for causing white decline and opposing white renewal.»

For øvrig, med hensyn til betegnelsen «hvit nasjonalisme», bemerker redaksjonen at dette er brukt av «blant andre ‘Greg Johnson’ og ‘Lauritz von Guildhausen’ (…) for å oppsummere egen ideologi». Slik redaksjonen ser det, fremgår fokuset «på ‘hvite’ i de utenlandske talernes versjon av nasjonalisme (…) av artikkelen».

Hva gjelder bildet av klager, avviser redaksjonen at det handler om et familiefoto: «Bildet er et utsnitt fra et ordinært journalistisk arkivfoto fra Avisa Nordhordaland, tatt i en annen sammenheng, som Filter Nyheter har kjøpt av redaksjonen på vanlig måte.»

Filter Nyheter skriver også: «Det er ikke slik at alle former for differansiering mellom avbildede aktører kan bli ivaretatt på tittelnivå i nettavisene. At noen både skulle gjenkjenne Torheim på ‘forsidebildet’, feiltolke tittelen i verste mening, for så å la være å klikke seg inn på artikkelen for å lese mer, blir en oppkonstruert problemstilling i jakten på noe å ‘ta’ dekningen på. I brødteksten gjøres det umiddelbart klart hvorfor hver enkelt av de avbildede er framhevet.»

 Videre mener redaksjonen det er bra at klager viser til den tidligere PFU-saken: «Den er et godt eksempel på hvor langt vår sak står fra tilfeller som rammes av VVP 4.1. Søppelmenneske-saken handlet om tittelen på en kronikk der tre helt ulike samfunnsdebattanter uten noen direkte tilknytning alle var plassert i samme bilderigg påført et tittelord som egentlig ikke hadde kobling til noen av dem. Det dreide seg om en polemisk sammenligning med en person de avbildede verken hadde møtt eller støttet på noen måte. I vår sak er det tvert imot snakk om fire personer som var på vei til samme talerstol og en felles paneldiskusjon/ sosialisering i et svært snevert politisk fellesskap, der Torheim i bildeleggingen av saken er ansvarliggjort som arrangør.»

 

 

Klager mener Filter Nyheters tilsvar er preget av «stråmannsargumentasjon», og at redaksjonen forsøker å ta fokus fra saken, «som er retten til å skipa til ein politisk konferanse eller delta i ein open debatt utan å få andletet sitt smurt utyver ei framsida på usakleg og tankelaust vis (VVP 4.1)».

Klager skriver: «Eg hev skrive hopetals artiklar um politikk på nettstaden maalmannen.no, og stend kva tid som helst reidug til å forsvara mine eigne synspunkt. Filter Nyheter freistar derimot å ta frå meg min ytringsfridom som samfundsdebattant – med di dei med usaklege og tankelause metodar vil knyta meg upp til synsmåtar som eg ikkje deler og som er diskvalifiserande for deltaking i offentleg norsk debatt. (…) Filter Nyheter kann ikkje gå ut frå ein debattarrangør deler fyredragshaldarane sine mest kontroversielle synspunkt. Med yverskrifti og foto-samanstellingi si, so skjer Filter Nyheter alle fyredragshaldarane yver ein kamb [.]»

Videre siterer klager også fra formålsparagrafen til Scandza Forum, og er overrasket over at Filter Nyheter ikke synes å være kjent med denne, etter hele åtte ukers research til saken. I formålsparagrafen står det: «Scandza Forum hev til fyremål å driva med upplysningsarbeid, debattverksemd og ålment kulturarbeid. Dette inneber millom anna tilskipingar av konferansar, blad- og bokutgjeving og onnor verksemd som til kvar tid er tenleg for fyremålet.»

Klager bemerker også: «Det gjeng dessutan fram or namnet, “Scandza Forum”, at organisasjonen er nett det – eit forum for debatt. Når ein organisasjon som hev til fyremål å driva upplysningsarbeid og debattverksemd inviterar kontroversielle personar til ein konferanse, so heiter det i utgangspunktet ikkje noko meir enn at ein er interessert i å få vita kva desse personane meiner og at det er i offentleg interessa av desse personane skal få leggja fram sine synsmåtar i ein open debatt.»

For øvrig understreker klager: «Same kva slags rolla Torheim skulde ha i tilskipingi av konferansen, so er det på ingen måte implisert at arrangøren sjølv er ein aktiv støttespelar for dei personane som vert inviterte til å delta på debattforumet, og langt mindre at arrangøren steller seg bak alt desse personane ein eller annan gong skal ha sagt eller skrive, og som Filter Nyheter vel å tolka i verste meining. (…) Det er prinsipielt viktugt at ein skal kunna halda konferansar og organisera debattar, ogso med kontroversielle deltakarar, utan at ein sjølv vert utsett for usakleg og tankelaus journalistikk.»

Videre mener klager det er «usannsynleg at Johnson-sitatet um jødar hev “falt bort”, og yvertrampet hev under alle umstende alt skjedd – med di ei uspesifisert skulding vart hangande yver alle talarane i ei heil veke». Klager aksepterer altså ikkje Filter Nyheters forklaring. Han skriver: «Yverskrifti hadde ikkje dekning i reportasjen på det tidspunktet reportasjen vart publisert, det vart ikkje spesifisert kven det var som etter Filter Nyheter sitt syn vilde fjerna jødar frå Europa. (…) Mistanken vart soleides hangande yver alle talarane, og Filter Nyheter hev ikkje protestert mot Olav Torheim si påpeiking av at han er den mest framhevja personen i det samanstelte biletet.»

Slik klager ser det, er han den som tydeligst blir rammet av tittelen og Kohns karakteristikk: «Det er ei heilt klår og tydeleg framhevjing av Torheim, ogso med biletbruk og med tags. Ikkje som arrangør, men som talar og deltakar. (…) Det er ikkje gjort nokon grep som framhevjar at Torheim hev ei onnor rolla enn dei som skal tala, tvert imot er han plassert midt millom alle dei andre talarane – berre mykje meir tydelegt framhevja.»

Klager tilføyer: «Ein bør dessutan merka seg at Greg Johnson, som Filter Nyheter hevdar vil “fjerne jøder fra Europa”, hev sladda andlet og er fotografert på god avstand (…) Det er usakleg og tankelaust å presentera ein fredeleg og frimodig samfundsdebattant som fårlegare enn valdskriminelle lovbrytarar.»

 Når det gjelder bildet som ble brukt av klager og hva slags bilde dette er, mener klager at Filter Nyheter tyr til ordkløyveri. Fotoet er hentet ut av kontekst, opplyser klager: «Det som er klårt er at Filter Nyheter hev kjøpt eit fotografi der Torheim med familie er på kunstutstilling i Nordhordland, https://www.nordhordland.no/puls/naturen-inspirerer-meg/s/1-219232-7622384. I den upphavlege reportasjen er det Torheim si kona (…) som er intervjuobjektet – med Olav Torheim og ekteparet si 15 månader gamle dotter (…) på kunstutstilling. Filter Nyheter tek altso eit bilæte der Torheim framstår som ein sympatisk og fredeleg familiefar, og puttar det inn i ein kontekst der det heiter at “[d]e som skal tale her er vel så farlige som dem som bruker vold og stikker folk i ryggen”.»

Klager opplyser: «Det gjeng fram or korrespondanse på telefon og SMS med Irene Bratteng Jenssen at Filter Nyheter hadde kontakta Avisa Nordhordland og bede um å få kjøpa dette fotografiet, utan å fortelja Jenssen at det skulde nyttast til ei negativt vinkla umtala av underskrivne. Etter mitt syn er denne måten å nytta seg av bilete på ogso eit brot på VVP 4.10, “Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.”»

Videre viser klager til en tidligere klagesak han har hatt i PFU, den gang mot Næravisa (sak 090/13). Her fikk klager medhold i at VVP 3.3 og 4.14 var brutt, men ikke at publiseringen var usaklig (VVP 4.1). Klager skriver: «Soleides kom PFU i realiteten med ei uppskrift for korleis useriøse journalistar i framtidi skal koma seg undan med denne typen uthengingsjournalistikk. Eg forstod tidleg at Filter Nyheter var ute i det same ærendet som Næravisa i si tid var, og eg ynskte difor ikkje å medverka til nokon reportasje. Det er PFU som hev seg sjølv å takka for dette, sidan dei ikkje slo ned på Næravisa sitt yvertramp på den måten som Ver Varsam-Plataken gjev dei fullt høve til.»

Og videre: «Sidan eg ikkje tok meg bryet med å svara på kontaktframstøytane frå Filter Nyheter, so gjeng eg ut frå at eg hadde mist retten til samtidig imøtegåing og tilsvar. Eg hev difor ikkje klaga Filter Nyheter inn for manglande imøtegåing eller tilsvar. Kravet til sakleg og tankefull framstelling gjeld framleis like fullt.»

Slik klager ser det, er det «verdt å jamføra Filter Nyheter si spekulative “nyhendedekning” med Målmannen sine etterrettelege og utfyllande reportasjar frå kontroversielle politiske markeringar», og: «Det Filter Nyheter sin redaktør Klungtveit segjer, det er derimot noko slikt som at “um du ikkje vil medverka til vår saksframstelling, so smyrjer me på med halvsanningar, usanningar og stråmenner, og dette skal vera “god” journalistikk. For PFU må poenget derimot vera at um journalisten ikkje fær innhenta den informasjonen som han ynskjer, so skal han ikkje leggja spekulasjonar fram som kjensgjerningar. Han skal tvert imot skriva det han hev solid dekning for å kunna hevda – og lata vera å skriva det som ein ikkje hev greidd å underbyggja.»

Klager fastholder at Filter Nyheter har brutt god presseskikk, som anført i klagen.

 

 

Filter Nyheter står fast på at publiseringen er innenfor det presseetisk akseptable, og mener klagers tilsvar understreker redaksjonens poenger:

«1) Alle elementene i artikkelens tittel er nå etablert som korrekt
2) Torheim bestrider ikke at han var arrangør bak talerne som tittelen viser til.
(Personer som har erklært jøder som fiender i en kamp for land som skal forbeholdes ‘hvite’ mv.)
3) Torheim avviser ikke at det var legitimt å illustrere artikkelen med et foto av ham, eller at han like gjerne kunne vært avfotografert på samme podium som de øvrige talerne 1. juli.
4) Han har ikke bestridt noe av innholdet i brødteksten. (Men gjør et stort nummer av å være uenig i en meningsytring han ikke ville ha tilsvar på).»

Filter Nyheter bemerker videre: «Torheim forsøker å framstille det som uhørt at han i en kritisk nyhetsartikkel blir assosiert med talerne på konferansen han var med på å stifte, organisere og delta i. Jeg har tillit til at utvalget ser gjennom denne argumentasjonen. For å illustrere hvor lite redelig den er: Torheim vil gjøre et poeng av at taleren ‘Greg Johnson’ er sladdet i bilderigget, mens han selv ikke er det. Men anonymiseringen i det aktuelle skjermbildet av ‘Johnson’ er gjort av Scandza Forum selv, slik at vedkommende fortsatt kan unngå å måtte stå for egne ekstreme uttalelser offentlig.»

Når det gjelder bildesammenstillingen, mener Filter Nyheter det kunne være «like naturlig å for eksempel bruke et forsidebilde med Ervin Kohn og Olav Torheim med en tilsvarende tittel». Redaksjonen fortsetter: «Da måtte leserne strengt tatt ha klikket seg inn i artikkelen for å få klarhet i at det ikke var lederen i Mosaisk trossamfunn som ønsket antisemitter på talerstolen i Oslo. Vi regner med utvalget ser hvor søkt det blir å forlange at alle slike premisser bak bildevalg må være uttømt og forklart på tittelnivå.»

For øvrig mener Filter Nyheter at klager må tåle å bli «assosiert med disse personenes ståsteder»: «Torheim er ingen sakesløs tredjepart uten forutsetninger for å vite hvilke aktivister og synspunkter han promoterer overfor et norsk publikum.»

Filter Nyheter skriver også: «Vi er alltid åpne for at visuelle løsninger eller forside-rigg har rom for forbedring, tross grundige redaksjonelle vurderinger, men det må ikke forveksles med etiske overtramp. I sum mener vi saken ligger langt unna en diskusjon om brudd på noen av de aller mest alvorlige bestemmelsene i vårt etiske regelverk.»

 

Klager kom etter avsluttet tilsvarsrunde med ytterligere kommentarer til saken. Her imøtegår klager Filter Nyheters påstand om at alle elementer i tittelen er «etablert som korrekt». Klager presiserer at han ikke har vist til VVP 3.2, men til punktene 4.1 og 4.4: «Det PFU skal taka stilling til er ikkje om tittelen er “korrekt”, men um samanstellingi av tittel og framsidefoto er sakleg og um tittelen “ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet”.»

Slik klager ser det, er det fremdeles ikke dekning for tittelen etter at Filter Nyheter gjorde endringer i artikkelen. Det er ikke snakk om et flertall («talere»), men «eine og åleine Greg Johnson som ut frå deira tolking skal meina dette».

Videre avviser klager at han var arrangør: «Eg hev klårgjort at eg ikkje hadde nokor onnor rolla på møtet enn å halda mitt fyredrag. Det er på grunnlag av ein rein formalitet der eg er kontaktperson for organisasjonen Scandza Forum at Filter Nyheter insisterar på å kalla meg for “arrangør”.»

Slik klager ser det, er Filter Nyheters publisering usaklig fordi de tar «ein av fyredragshaldarane sine mest kontroversielle ytringar, tolkar denne i verste meining og presenterar denne tolkingi på ein slik måte at alle som les yverskrifti og ser framsidefotoet vil tenkja at dette er ei meining som Torheim deler. Det er altso eit medvite grep gjort å få skapa nett det som Filter Nyheter sjølve kallar for ein “assosiasjon”, altso ei rein samanstelling av hendingar og ting som i utgangspunktet ikkje hev noko med kvarandre å gjera. Dette er “guilt by association”, og når dette vert gjort medvite so er det ikkje sakleg journalistikk.» Etter klagers mening må han ikke tåle å bli «assosiert med disse personenes ståsteder», slik Filter Nyheter mener, og han fastholder at sammenstillingen av tittel og bilder er «ei heilt tydelegt villeidande samanstelling».

For øvrig avviser klager at Greg Johnson ikke skulle måtte «stå for egne ekstreme uttalelser offentlig». Klager opplyser at «Greg Johnson er ein verkeleg person og ikkje noko pseudonym», men: «Han ynskjer ikkje at andletet hans skal hamna i offentlege foto, og det er faktisk hans rett. Kvar og ein hev rett til sitt eige fotografi. Filter Nyheter ser derimot ikkje ut til å korkje respektera retten til eige foto eller upphavsrett til foto i det heile, sidan dei heilt suverent hev stole og bruka Scandza Forum sitt foto frå konferansen i Stockholm.»

 

Filter Nyheter har ikke hatt ytterligere kommentarer.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Filter Nyheters publisering med tittelen «’Hvite nasjonalister’ på Oslo-konferanse: Talere vil ha jøder ut av Europa og knyttes til nazi-blogger». I artikkelen het det at Olav Torheim, «redaktør i det nasjonalistisk orienterte ‘høgnorsk’-bladet Målmannen», opprettet foreningen «Scandza Forum» i april og «fremstår som arrangør» av konferansen.  Videre ga artikkelen blant annet bakgrunnsinformasjon om talerne som var ventet.

Klager er omtalte Olav Torheim, som også er avbildet. Slik klager ser det, er formuleringen i tittelen om at «Talere vil ha jøder ut av Europa», ikke underbygget i brødteksten. Klager reagerer også på bruken av hermetegn i tittelen («Hvite nasjonalister»), da han oppfatter det som en antydning om at dette er noe talerne kaller seg selv. Videre mener klager at sammenstillingen av bilder like under tittelen, der hans portrett er satt sammen med foto av talere på konferansen, skaper det feilaktige inntrykket at han er en hvit nasjonalist som vil fjerne jøder fra Europa. Klager mener denne fremstillingen er usaklig og tankeløs. Han påpeker at Filter Nyheter ikke kan gå ut fra at «ein debattarrangør deler fyredragshaldarane sine mest kontroversielle synspunkt», eller at «arrangøren sjølv er ein aktiv støttespelar for dei personane som vert inviterte til å delta på debattforumet». For øvrig reagerer klager også på hvordan saken fremstår når artikkelen deles i sosiale medier, og han innvender at bildet av ham er hentet ut av kontekst. Dessuten skriver klager til slutt at han ikke hadde noen annen rolle på møtet enn å holde sitt foredrag.

Filter Nyheter mener klageren må tåle vinklingen og bildebruken, i og med at han er «den norske hovedpersonen i Scandza Forum». Redaksjonen påpeker imidlertid at den gjerne skulle hatt klagers kommentarer, og at den også har gjort flere forsøk på å nå klager, uten å lykkes. Hva gjelder tittelen, mener Filter Nyheter det er full dekning for denne. Redaksjonen opplyser imidlertid at et utsagn knyttet til formuleringen «vil ha jøder ut av Europa», var falt ut ved publisering. Dette ble derfor lagt inn da redaksjonen ble klar over mangelen. Videre mener Filter Nyheter at det i brødteksten tydelig fremgår «hvorfor hver enkelt av de avbildede er framhevet». Etter redaksjonens mening må klager også akseptere å bli assosiert med talerne på konferansen.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan forstå at klager opplever seg sidestilt med de omtalte talerne gjennom bildebruken. Utvalget ser også at plasseringen av bildene like under tittelen, kan føre til at man ved første øyekast knytter tittelens innhold til alle de avbildede personene. Dette kan også skje når artikkelen deles i sosiale medier, der man kun ser tittel og bilder. Utvalget merker seg imidlertid at det i tittelen er benyttet ubestemt form flertall; det er altså ikke snakk om «disse avbildede talerne», men «talere». PFU mener videre at man ikke kan vurdere tittelen helt isolert og uten å se hen til det øvrige innholdet i artikkelen.

Av brødteksten fremgår det tydelig hvem de avbildede er og hvorfor de er avbildet, og tittelens innhold differensieres. Blant annet blir det klargjort, i forbindelse med omtalen av klager i begynnelsen av artikkelen, at «flere av de andre talerne er uttalte antisemitter og at to av dem bruker symboler og sjargong de fleste vil forbinde med nazisme». Utvalget kan ikke se at det noe sted blir påstått at klager deler alle synspunkter med disse andre talerne. Derimot blir det klart at klager er omtalt fordi han framstår som arrangør av konferansen. Etter utvalgets mening er det derfor relevant at klager er avbildet, og presentasjonsformen er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget kan heller ikke se at Filter Nyheters posting av artikkelen på egen Facebook-side, bryter med god presseskikk.

Selv om man skal være varsom med å benytte bilder tatt i en annen sammenheng, og det er et faktum at bildet av klager er et redigert arkivbilde, tatt i en annen kontekst, finner utvalget heller ikke grunnlag for å reagere på dette. I en presseetisk vurdering er bildets innhold av betydning, og PFU legger her vekt på at bildet fremstår nøytralt.

Når det gjelder selve tittelen og hvorvidt den har dekning i stoffet, ser utvalget at formuleringen som klager har reagert på, «Talere vil ha jøder ut av Europa», ikke er gjentatt direkte i brødteksten. Slik utvalget ser det, oppsummerer tittelen det som fremkommer om talerne i brødteksten. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at man skal være varsom med for spisse titler og vinklinger.

Filter Nyheter har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. september 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Reidun Førde