Vedtekter for Pressens offentlighetsutvalg (POU).

§ 1 Formål
Pressens offentlighetsutvalg er et utvalg under Norsk Presseforbund, som har til formål å arbeide for å styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet, og derigjennom verne om ytrings- og pressefriheten.

§ 2 Medlemmer
(1) Pressens offentlighetsutvalg består av 14 medlemmer som velges for to år av gangen.
(2) Personer som oppnevnes må være journalister eller redaktører, eller på annen måte ha tilknytning til en av NPs medlemsorganisasjoner. Flertallet i utvalget skal jobbe i en redaksjon.

§ 3 Oppnevning 
Medlemmene, herunder leder og nestleder, oppnevnes av styret i Norsk Presseforbund.
Alle medlemsorganisasjoner i NP kan foreslå medlemmer til utvalget. NPs generalsekretær innstiller overfor styret.

§ 4 Arbeidsform
(1) Utvalget jobber ut ifra et måldokument som oppdateres jevnlig, og minst en gang i valgperioden. Måldokumentet skal inneholde mål, prioriteringer og tiltak innenfor utvalgets arbeidsområde og legges fram for styret i Norsk Presseforbund til behandling.
(2) Utvalget skal spre kunnskap om innsynsrettigheter.
(3) Utvalget avgir uttalelser i aktuelle og prinsipielle saker innenfor utvalgets formål.
(4) Utvalget gjennomfører prosjekter / undersøkelser på offentlighetsområdet.

Vedtatt av styret i Norsk Presseforbund 22. juni 2018.

Ingen undersider er lagt til.