Dette er mål- og prioriteringsdokumentet for Pressens offentlighetsutvalg i perioden 2023-24

POU baserer sine prioriteringer på det vedtatte måldokumentet og på NPs strategi for åpenhet og innsyn. I den kommende perioden vil vi særlig arbeide med følgende:

1. Oppmerksomhet om åpenhet

Hovedmål: Å bidra til en løpende debatt om åpenhet i det offentlige og presse på for politiske løsninger til beste for åpenheten.

Tiltak:

 • Intensivere påvirkningsarbeidet opp mot beslutningstakere
 • Delta aktivt i samfunnsdebatten
 • Arrangere et årlig åpenhetsseminar

Hovedmål: Å bidra til mer innsyn gjennom å forbedre innsynsverktøyene, og gi råd og støtte til journalister og forhindre at offentlighetsloven undergraves.

2. Innsyn

Tiltak:

 • Arbeide for at færrest mulig virksomheter er unntatt fra offentlighetsloven, at offentlegforskriftas § 6 trer i kraft og at kommuner tar i bruk eInnsyn.
 • Kontinuerlig oppdatere maler for klagebrev
 • Jobbe for en felles, nasjonal og uavhengig klageinstans for avslag på innsyn og at det innføres sanksjoner for brudd på offentleglova.
 • Følge opp manglende oppfølging av evalueringen av offentlighetsloven.
 • Satse på kompetanse om innsynsretter og offentlighet i redaksjonene og å bistå medier og journalister i konkrete innsynssaker.

3. Politi og domstol 

Hovedmål: Økt åpenhet i rettspleien gjennom lovendring og å videreutvikle Oslopiloten til en nasjonal løsning for deling av informasjon fra politiet til mediene. Finne gode løsninger for rask og korrekt informasjon fra politiet til pressen

Tiltak:

 • Jobbe for økt åpenhet og lovfestet innsyn i etterforsknings- og straffesaksdokumenter. Følge opp Aarli-utredningen. Prinsipalt mener utvalget det er et akutt behov for bedre innsynsregler for straffesaksdokumenter og at anbefalingene fra Aarli-utredningen bør følges opp. Alternativt støtter utvalget en bredere utredning med mål om lovendringer for mer åpenhet.

Fortsette bidraget i arbeids- og styringsgruppa for å etablere et nytt, nasjonalt system for informasjon fra politiets operasjonssentraler til mediene.


4. Tilgang til registeropplysninger

Tiltak:

 • Arbeide for å få et åpent elektronisk aksjonærregister i sanntid og tilgjengelig for alle og bidra i Brønnøysundregistrenes arbeid med å realisere register over reelle eiere
 • Arbeide for at det innføres et elektronisk søkbart lobbyregister for besøkende på Stortinget.

5. Taushetsplikt

Tiltak:

 • Arbeide for mer åpenhet i helsevesenet og andre organer, og problematisere utstrakt bruk av taushetspliktbestemmelsene for å hindre innsyn i anonymiserte opplysninger.

Vedtatt av styret i NP mars 2023

Ingen undersider er lagt til.