Tiltak, mål og prioriteringer. Dette mener Pressens Offentlighetsutvalg.

Kongehuset

Pressens Offentlighetsutvalg mener kongehuset må underlegges offentleglova.
les mer

BRUK AV OFFENTLIG DATA

Rådata som det offentlige samler inn må være tilgjengelig for alle.

les mer

SAMMENSTILLING AV OPPLYSNINGER

Det må bli lettere å få uttrekk fra elektronisk lagrede data etter § 9 i offentlegova.
les mer

POSTLISTER OG JOURNALFØRING

Best mulig postjournaler for alle organer som skal føre journal.
les mer

BIG DATA

BIG DATA ut til folket. Innsyn i motorvognregisteret. Åpent elektronisk aksjonærregister.
les mer

SAKSBEHANDLINGSTID

Saksbehandlingstiden på innsynskrav må ned.
les mer

TAUSHETSPLIKT

Vi trenger en helhetlig gjennomgang av alle taushetspliktsbestemmelsene i det norske lovverket.
les mer

LOBBYREGISTER

Offentlighetsutvalget er for et åpent besøksregister på Stortinget.
les mer

SKATTEOPPLYSNINGER

Mer åpenhet om skatteopplysninger, som straffeskatt og bedriftsskatt.
les mer

OFFENTLEGLOVA

Styrke kunnskapen om og praktiseringen av offentleglova.
les mer

MØTEOFFENTLIGHET

Klagerett over lukkede møter i forvaltningen. Krav om møteoffentlighet i interkommunale selskaper (IKS).
les mer

Kommunikasjons- kontroll

Mest mulig åpenhet om bruken av kommunikasjonskontroll/romavlytning.
les mer

DOMSTOLEN

Behov for tydeligere og bedre regler om offentlighet og innsyn i straffesaker.
les mer

LYDLOGG

Praksis for tilgang til lydlogger etter offentleglova må bli bedre.
les mer

YTRINGSFRIHET

Det må bli slutt på reglementer som griper inn i folkevalgte og offentlig ansattes ytringsfrihet.
les mer

VARSLING

Varslervernet er ikke godt nok, verken i loven eller praksis.
les mer

KLAGEORDNING

Utvalget er for en felles, uavhengig klageinstans for avslag på innsyn.
les mer