Vil nekte innsyn i Studentsamskipnadene

Departementet foreslår å lovfeste at Studentsamskipnadene ikke er underlagt offentlighetsloven. Stikk i strid med hva Justisdepartementet anbefalte for fire år siden.

Forslaget kommer i et høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet om endringer i Lov om studentsamskipnader. Departementet viser til at det er i dag er sikker rett at Studentsamskipnadene ikke er omfattet av offentleglova, jf. § 2 (1) c og d, og at det derfor er naturlig å lovfeste dette. Det departementet ikke skriver, er at dette er i strid med de anbefalinger Justisdepartementet kom med i sin høringsuttalelse som ble avgitt i forbindelse med endringer i den samme loven i 2007. Her skriver nemlig departementet(s.4): «Hensynene som begrunner offentlighetsprinsippet tilsier imidlertid at studentsamskipnadene bør være omfattet av offentleglova. Offentleglova § 2 (2) 3 pkt gir adgang til å fastsette i forskrift at offentleglova skal gjelde for studentsamskipnadene, og vi vil ta dette spørsmålet opp i det pågående forskriftsarbeidet.»

Justisdepartementet understreker også at samskipnadene er en viktig del av det utdanningspolitiske virkemiddelapparat: «Studentsamskipnadene får offentlig støtte – både fra utdanningsinstitusjonene i form av såkalt fri-stasjon (gratis lokaler, red,anm.), men også direkte gjennom statsbudsjettet. Studentsamskipnadenes lovpålagte oppgaver er å legge til rette for et godt læringsmiljø, Innbefattet i dette ligger forvaltningen av en rekke goder som bolig, barnehager, kantiner, ulike støtteordninger mm. På mange måter varetar studentsamskipnader de oppgaver en vertskommune eller andre offentlige myndigheter kunne tenkes å ivareta.»

Justisdepartementet fulgt imidlertid ikke opp dette i forskriften til den nye loven. Ettersom spørsmålet ikke engang ble drøftet i høringsnotatet til offentlegforskriften, kan det stilles spørsmål ved om dette var bevisst, eller rett og slett en forglemmelse. Det kan ihvertfall være grunn til å minne departementet om dette når det nå foreslår å lovfeste at offentleglova ikke gjelder. Høringsfristen er 19. april 2011.

Les Norsk Presseforbunds høringsuttalelse til forslag om endringer i Studentsamskipnadsloven fra 2007.

Les Norsk Presseforbunds høringsuttalelse til offentlegforskriften.