Vil holde hemmelig til rapporten er endelig

Kontrolldokumenter bør først offentliggjøres når den endelige versjonen av dokumentet foreligger, mener Kommunal- og regionaldepartementet. Presseorganisasjonene protesterer.

Departementet foreslår å endre offentleglova slik at foreløpige tilsyns- og revisjonsrapporter kan hemmeligholdes inntil endelig versjon foreligger. Et viktig argument for dette er, ifølge departementet, at uferdige rapporter som inneholder feil legger feilaktige premisser for offentlige debatter.

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag protesterer mot forslaget, og skriver blant annet i sin høringsuttalelse:

«Dette må sies (?) å være nokså oppsiktsvekkende begrunnelser for innskrenkning av grunnlovsfestede demokratiske rettigheter, jfr Grunnlovens §100 og Den europeiske menneskerettighetserklæringen (EMK) art 10. I følge sistnevnte kan ytringsfriheten (hvori opptatt informasjonsfriheten) kun innskrenkes ved lov og kun når det er ?nødvendig i et demokratisk samfunn?. Ubehagelig, ufullstendig eller sågar feilaktig omtale av offentlige myndigheter og etater vil neppe stå seg som argument i så måte.

Les hele lovforslaget og høringsuttalelsen på nored.no.