Vil forby forhåndsklassifisering

Venstre er bekymret for at mange dokumenter unødig stemples med unntaksparagrafer før de legges i postjournalen. Nå vil de forby praksisen.

I et forslag til Stortinget skriver Venstres Trine Schei Grande og Borghild Tenden at de mener ?loven bør strammes noe inn for å hindre en praksis i strid med Stortingets intensjon?. De er bekymret for at praksisen hever terskelen for å be om innsyn, og skriver:

?Når dokumenter ligger i Offentlig elektronisk postjournal med en påskrift om at dokumentet er unntatt offentlighet, vil barrieren øke for å be om innsyn fordi en naturligvis tenker at offentlighet er vurdert. Når en vet at mange dokumenter rent rutinemessig får denne påskriften, fører det til at for mange dokumenter som skal være offentlige, unntas offentlighet.?

Foreslår ny lovtekst

For å snu dette, foreslår Venstre at offentleglova § 3 gis følgende ordlyd:

«Med mindre eit saksdokumentet, journalar og liknande inneheld opplysningar som er forbode å gje innsyn i, har eit organ ikkje høve til å klassifisera eit dokument eller ein opplysning som unntatt frå innsyn før dei har motteke eit innsynskrav.»