Viktig kjennelse om åpenhet

Agder lagmannsrett fastslår i en kjennelse at mediene skal få være til stede selv om forhandlingene i en straffesak føres bak lukkede dører, og at offentlig gjengivelse av forhandlingene kan skje i anonymisert form. Dette til tross for at bistandsadvokat, aktor og forsvarer krevde fullt referatforbud og at mediene ikke skulle få være til stede.

Det var bistandsadvokaten som med støtte fra aktor og forsvarer, krevde at forhandlingene i en incestsak skulle gå for lukkede dører uten mediene til stede, og at det måtte nedlegges forbud mot offentlig gjengivelse av rettsavgjørelsen. Dette er den samme straffesaken som ble behaandlet i Aust-Agder tingrett tidligere i år, der Fædrelandsvennen vant fram i lagmannsretten med sin anke over nedlagt referatforbud.

Journalist i Fædrelandsvennen, Hallgeir Oftedal, var tilstede under Lagmannsrettens behandling, og fikk anledning til å kommentere krav om lukkede dører. I sin behandling viste Lagmannsretten til at åpne rettsmøter og referatadgang er det klare utgangspunkt i vår rettspleie, og at unntak fra dette alltid må begrunnes konkret og vurderes opp mot hensyn for offentlighet. I denne straffesaken mente Lagmannsretten det var grunnlag for å beslutte lukkede dører etter domstolloven §125(1) bokstav b, men at det også foreligger slike særlige forhold som tilsier at pressen bør gis adgang til å følge forhandlingene. Retten la her særlig vekt på pressens mulighet til å bringe videre det som fremkommer i møtene om sakens substand, og understreket at dette er særlig viktig i alvorlige straffesaker.

Retten fant heller ikke grunnlag for nedleggelse av fullstendig referatforbud fra forhandlingene, og mente at hensyn til de fornærmede ble tilstrekkelig ivaretatt ved at det nedlegges forbud mot å refere opplysninger som røper de fornærmedes identitet.