Vant fram i Høyesterett med anke over referatforbud

Haugesunds Avis har fått medhold fra Høyesterett i anke over referatforbud.

Gulating lagmannsrett dømte en psykisk utviklingshemmet ungdom til tvungen omsorg, men unntok rettsavgjørelsen fra offentlighet. Reporter i Haugesunds Avis Gaute-Håkon Bleivik anket avgjørelsen, og har nå vunnet fram i Høyesterett.

Referatforbudet var begrunnet med «hensynet til privatlivets fred» etter domstollovens § 130 (1) a. Haugesunds Avis hevdet blant annet at dette ikke kan gjelde domsslutningen, ettersom denne kan gjengis uten å røpe noens identitet.
Høyesterett viser til domstolloven § 124 første ledd som sier at rettsavgjørelser som hovedregel er offentlig, og understreker at dette er et fundamentalt rettsstatsprinsipp som også må sees i lys av EMK art. 10, og at det derfor skal meget sterke grunner til for å beslutte totalforbud mot offentlig gjengivelse.

Høyesterett er ikke i tvil om at både hensynet til domfelte og fornærmede tilsier at dommen må anonymiseres, men mener Lagmannsretten har gått for langt når den har nedlagt totalforbud. Ut i fra sakens karakter og hensynet til offentlighet i rettspleien, mener Høyesteretts ankeutvalg det må være riktig å tillate anonymisert offentliggjøring, dvs. at lagmannsrettens dom kan gjengis offentlig i anonymisert form.
Les mer om saken i Haugesunds Avis.