Uttalelse fra Pressens offentlighetsutvalg

Pressens Offentlighetsutvalg har avgitt en uttalelse om det utvalget mener er ulovlig og udemokratisk møtepraksis i Skien.

Pressens Offentlighetsutvalg uttaler:

«Pressens Offentlighetsutvalg har fulgt debatten om hemmelige møter i Skien kommune og registrert uttalelsene fra ordfører Hedda Foss Five om praksisen for å lukke møter for offentligheten. Utvalget mener omtalen har avdekket en praksis for møteoffentlighet som er både udemokratisk og ulovlig i henhold til kommuneloven.

Praksis med hemmelige møter i Skien kommune:

  • I løpet av de siste tre årene har ordføreren flere ganger innkalt gruppeledere i samtlige politiske partier til gruppeledermøter. Her får ordfører og gruppeledere orientering i aktuelle saker fra administrasjonen. Tolkning av politiske vedtak og forventinger om videre oppfølging er trukket fram som eksempler.  Ordfører holder på at disse møtene skal være unntatt fra offentlighet.
  • I «styringsgruppen for formålsbygg» deltar gruppeledere, ordføreren og rådmannen, samt assisterende rådmann og kommunalsjefene. Flere store prosjekter har blitt diskutert, som utbygging av nytt bibliotek i Skien, nytt sykehjem og utbygging av byens kollektivknutepunkt. Først etter at mediene tok opp praksisen med hemmelige møter, snudde ordføreren i spørsmålet om møtene skulle åpnes.

Sakene som diskuteres i disse utvalgene er åpenbart av stor allmenn interesse. Det vil ofte være saker som det senere skal fattes beslutninger i. Erfaringen fra andre kommuner som har hatt en praksis med uhjemlede gruppeledermøter av denne type, er en tendens til at politikere bindes opp på forhånd og at mye av den politiske debatten flyttes ut fra kommunestyret og andre, ordinære utvalg. Dette er både udemokratisk, uheldig og lovstridig.

Utvalget mener videre at uttalelser fra ordføreren om at «det kan være nødvendig å utfordre kommunelovens krav om åpne møter for at folk skal tørre å gå inn i politikken» og at «ikke alle politikere takler oppmerksomheten like bra», viser en grunnleggende mangel på forståelse for demokratisk tankegang og betydningen av innsyn.

Utgangspunktet etter kommuneloven er at alle møter i folkevalgte organ skal være åpne.
Formålet er å gi lokalbefolkningen mulighet til å følge debatter på et tidlig tidspunkt, slik at de kan gi innspill og danne seg et grunnlag for å forstå senere beslutninger og vedtak. Møteoffentlighet er en grunnleggende demokratisk rettighet som også er forankret i Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet.

I sak 2015/3273 stiller Sivilombudsmannen opp følgende tre momenter som taler for at et møte skal være åpent:
*Hvem som deltar – er det personer som skal være med å fatte beslutninger senere?
*Hva som diskuteres – er det saker som samme personer skal avgjøre senere?
*Offentlig interesse – har det som legges fram eller diskuteres offentlig interesse?

Utvalget mener både styringsmøtene og gruppeledermøtene slik de er beskrevet i omtalen, oppfyller disse kriteriene. Selv når  det ikke fattes beslutninger eller diskuteres politikk, er det klart at et saksframlegg og ulike tolkinger av et vedtak, legger føringer og har offentlig interesse. En rådspørring av hele det politiske spekteret fra kommunestyret, slik ordføreren i Skien mener å ha behov for, ligner til forveksling på den meningsbrytning som skal skje i et ordinært, åpent møte etter kommunelovens regler.

Det er oppsiktsvekkende at verken ordfører eller andre i den politiske ledelsen eller administrasjonen, forsto at «styringsgruppa for formålsbygg» burde være offentlig fra første stund. Enda mer oppsiktsvekkende er det at ordfører og øvrig politisk ledelse ennå ikke har forstått at denne sonderingen med gruppeledere om tolkning av vedtak og i forkant av nye beslutninger, er grunnleggende udemokratisk og i strid med kommunelovens intensjon. For at innbyggerne i en kommune skal kunne følge politiske prosesser, må man forvente at åpenhet og innsyn fungerer som det skal. Det må være gjennomsiktig og innbyggerne må få svar på hvordan pengene brukes, hvem som har bestemt det og hvordan diskusjonen i forkant har vært. I disse saken viser Skien kommune både en mangel på åpenhet og en forståelse for lovverket som Pressens Offentlighetsutvalg er dypt urolig for. Utvalget ber derfor ordføreren og de andre politikerne i Skien endre praksis og åpne alle møter slik at innbyggerne får med seg hva de folkevalgte diskuterer.»

Kontaktperson for uttalelsen:
Siri Gedde-Dahl, leder Pressens Offentlighetsutvalg, tlf. 975 25 118

Omtale av saken i Varden:
Leder: Hvorfor har ingen reagert? 
Juss-professor mener ordføreren bryter loven
Dette var temaer i de hemmelige møtene

Ordføreren skal forklare seg for kontrollutvalget.
Han ber ordføreren forklare seg om hysj-møter.