Uttalelse fra Pressens offentlighetsutvalg: Bekymringsfull innstramning

Pressens offentlighetsutvalg er kritisk til omfattende hemmelighold dokumenter som gjelder norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og ber i en ny uttalelse fra utvalget ansvarlige myndigheter og politikere komme på banen.

«Offentlighetsutvalget (OU) i Norsk Presseforbund (NP) ser med bekymring på at norske myndigheter tilsynelatende forsøker å begrense tilgangen til dokumenter som kan belyse norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Dette gjelder særlig utstrakt hemmelighold av protokoller fra møter i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU). Etter at SMK for 10 år siden besluttet at disse skulle bli behandlet som interne regjeringsdokumenter, har tilgangen til disse dokumentene blitt langt dårligere enn før. Mens RSU-protokollene tidligere ble behandlet som forvaltningsdokumenter underlagt vanlig innsynsrett, kan innsynskrav nå avslås automatisk i klausuleringsperioden for hver enkelt regjerings interne dokumenter, som er henholdsvis 40, 30 og 25 år.

De siste 13 årene har SMK ikke gitt mediene tilgang til ett eneste nytt dokument fra RSU. Dette er bekymringsfullt og vitner om en meget uheldig utvikling på offentlighetsområdet.

Videre finner utvalget det svært kritikkverdig at norske myndigheter har gjort tilgangen til mange tidligere frigitte dokumenter fra den kalde krigen langt dårligere med henvisning til SMKs beslutning om at disse er interne regjeringsdokumenter. Å gi denne type beslutninger tilbakevirkende kraft også for dokumenter fra RSU som var avgitt fra tidligere regjeringer fra før 2005, da beslutningen ble tatt, er ikke bare uforenelig med likebehandlingsprinsippet i offentleglova, det er også rettslig betenkelig.

At SMK under henvisning til rikets sikkerhet i tillegg skal ha fremsatt generelle anmodninger til både NRK og frilansjournalist Kjetil Stormark om å unnlate å publisere informasjon fra tidligere utleverte dokumenter, er både oppsiktsvekkende og uvanlig.

Pressens offentlighetsutvalg har forståelse for at det kan være legitime behov for å skjerme spesielt sensitive opplysninger i enkelte protokoller fra RSU. Dette må likevel alltid vurderes konkret for hver enkelt opplysning. SMKs omfattende hemmelighold på dette området, vitner ikke om en slik vurdering. Dagens praksis svekker grunnlaget for en opplyst samfunnsdebatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og gjør det vanskelig å drive kritisk, uavhengig journalistikk.

Pressens offentlighetsutvalg oppfordrer derfor ansvarlige myndigheter til å se nærmere på grunnlaget for at RSU-protokoller nå kategoriseres som interne regjeringsdokumenter. Videre ber vi både regjering og storting se på mulige tiltak for å styrke journalisters tilgang til skriftlige kilder og historiske arkiver som kan gi samfunnet viktig informasjon om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Pressens offentlighetsutvalg vil samtidig advare mot en utvikling der alt som har med norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk holdes tilbake, og ber politikere og ansvarlige myndigheter komme på banen for å sikre åpenhet på et område som er av stor samfunnsmessig interesse. Utvalget minner om at ytringsfrihet ikke bare verner om retten til å ytre seg, men også en rett for mediene til å motta informasjon på viktige områder slik at de kan fylle sin funksjon i samfunnet på tilfredsstillende måte, slik Høyesterett fastslo i saken om medienes tilgang til Treholt-opptak (sak HR-2013-00641-A, sak nr. 2012/1069).»

Kontaktpersoner:
Medlem av Pressens offentlighetsutvalg, Arne Jensen: 90778747
Sekretær og jurist for pressens offentlighetsutvalg: Kristine Foss: 48110268

Mer om saken på Journalisten.no:
Mener hemmelighold bidrar til fryktvelde
«Strengt utilgjengelig»