Ulovlig hemmelighold av anbud

Oslo kommunen har hemmeligholdt mer enn det er hjemmel for i loven i forbindelse med innsyn i anbudsdokumenter. VG har fått medhold fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i at Oslo kommune har unntatt for mye som forretningshemmeligheter.

Det var november i fjor at VG ba om innsyn i tilbud og protokoll fra anbudsrunden tilknyttet barnevernstjenester i Oslo kommune. Dokumentene som ble utlevert manglet imidlertid store mengder informasjon. Kommunens begrunnelse var at dette var forretningshemmeligheter og dermed underlagt taushetsplikten. Da VG stilte spørsmål ved om ikke kommunen anså vel mye informasjon som forretningshemmeligheter, var svaret at det var tilbyderene og ikke kommunen som var nærmest til å vurdere dette, og som derfor hadde foretatt sladdingen.

Fylkesmannen er tydelig i sin konklusjon og understreker at det ikke er opp til tilbyderen å definere hva som er forretningshemmeligheter. Kommunen må selv foreta en selvstendig vurering av hvilke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. På dette grunnlag opphever Fylkesmannen vedtaket om hemmelighold, og ber kommunen behandle saken på nytt.

Les mer om hva som er forretningshemmeligheter i Justisdepartementets prinsipputtalelse.
Les også Sivilombudsmannens uttalelse i Sak 2008/571 som også omhandler forretningshemmeligheter.