Tvilsomt hemmelighold

Kunnskapsdepartementet har en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene for innsyn i statistisk materiale. Dette fastslår Sivilombudsmannen og ber departementet vurdere innsyn på nytt.

Saken ble behandlet av Sivilombudsmannen etter at journalist i Varingen og medlem av offentlighetsutvalget, Vegard Venli, tok kontakt. Venli hadde siden 11. januar d.å. prøvd å få vite hvor mange elever som de siste fem årene hadde fått fritak fra plikten til å gjennomføre nasjonale prøver. Dette ønsket verken Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet å gi ut. Departementet mente det var en reelll fare for at en oversikt over hvor mange som hadde fått fritak kunne kobles opp mot andre opplysninger, og frigi taushetsbelagt informasjon. Departementet viste til at det kun er spesialundersvisning eller særskilt språkopplæring som kan begrunne fritak fra nasjonale prøver.

Foruten en tvilsom forståelse av taushetsplikten, mente Sivilombudsmannen at departementet hadde gjort en slett jobb i behandlingen av innsynskravet: «Departementets uttalelser om koblingsfare synes å bygge på en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene i forbindelse med innsyn i statistiske opplysninger. Det er heller ikke foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av den aktuelle innsynsbegjæringen. Kunnskapsdepartementet bes om å vurdere saken på nytt,» konkluderere Stortingets ombudsmann.

Varingens journalist Vegard Venli opplyser til presse.no/offentlighet at ha ennå ikke fått noe svar på Kunnskapsdepartementets nye vurdering.
Her finner du hele Sivilombudsmannens uttalelse.