Treholt-opptak tilbake til lagmannsretten

Mediene ved NRK vant i dag i Høyesterett. Dermed må kravet om innsyn i lydbåndopptakene fra Treholt-saken behandles på ny i lagmannsretten.

I kjennelsen står det blant annet:?For Høyesterett er spørsmålet utelukkende om nektelsen av å gi pressen tilgang til de aktuelle lydbåndopptakene, er et inngrep i en rettighet som er beskyttetetter EMK artikkel 10. (?) Det er ikke tvilsomt at artikkel 10 verner retten til å motta eller meddele opplysninger og ideer uten inngrep fra offentlige myndigheter. Vår sak gjelder imidlertid spørsmålet om artikkel 10 også kan gi rett til å kreve at offentlige myndigheter utleverer informasjonsmateriale som de har i sin besittelse.?

– Inngrep i EMK artikkel 10

Og videre: ?Spørsmålet blir så om det finnes praksis fra EMD som kan gi grunnlag for å konkludere med at det er et inngrep etter artikkel 10 nr.1 å nekte pressen tilgang til lydbåndopptakene.?

Etter gjennomgang av en rekke dommer fra Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMK), konkluderes det i kjennelsen med at det ikke foreligger direkte parallelle eksempler herfra, men videre står det:?Som det er fremhevet i Rt.2000 side 996, bør «norske domstoler i tilfeller hvor det er tvil om hvordan EMK skal forstås, ikke ? anlegge en for dynamisk tolkning av konvensjonen». Dette standpunktet har Høyesterett gjentatt i senere avgjørelser, jf. for eksempel Rt. 2005 side 833 avsnitt 45. Når det gjelder vår sak, mener jeg imidlertid at domstolen allerede har lagt til grunn at artikkel 10 må tolkes slik at den kan få anvendelse på pressens krav om tilgang til lydbåndopptakene.?

Og avslutningsvis:?På denne bakgrunn må nektelsen av å utlevere lydbåndopptakene etter min mening anses som et inngrep i retten til ytrings- og informasjonsfrihet etter artikkel 10 nr. 1.?

Hele kjennelsen finner du her: