Taushetsplikten gjelder også klageinstans

Kan klageinstans få taushetsbelagte opplysninger fra underordnet instans? Ja, mener Sivilombudsmannen, og viser til at også klageinstans har taushetsplikt.

Spørsmålet kom opp da Folkehelseinstituttet avslo innsyn i en rekke dokumenter om bivirkninger ved vaksinasjon mot svineinfluensa. Avslaget ble påklaget til Helse- og omsorgsdepartementet, men alle dokumentene ble ikke oversendt departementet, da noen av disse inneholdt helseopplysninger som Folkehelseinstituttet mente det ikke kunne utlevere som følge av helseregisterloven. Sivilombudsmannen ble bedt om å vurdere saken, og skriver blant annet:

?Det klare utgangspunktet ved enhver forvaltningsmessig klagebehandling er at klageinstansen skal ha tilgang til samtlige dokumenter i saken. Tilgangen til saksdokumentene er en forutsetning for at klageinstansen skal kunne oppfylle plikten til å prøve «alle sider av saken», jf. forvaltningsloven (?).?

Sivilombudsmannen mener det ikke nødvendigvis er motstrid mellom lovverkene her, og det vises til følgende vurdering som departementet ikke ser ut til å ha gjort:

?I nærværende sak var det en oppgave for Folkehelseinstituttet som innehaver av de aktuelle dokumentene, å vurdere innsyn i de dokumentene det ble bedt om innsyn i. I denne behandlingen vil både regler etter offentlighetsloven og reglene om taushetsplikt etter helselovgivningen være relevante. Når departementet er klageorgan, vil også departementets behandling være underlagt helseregisterloven med de henvisninger den gjør. Vurderingen av om det skal gis innsyn eller ikke, tilligger med andre ord ikke departementet kun som klageinstans etter offentlighetsloven, men også som myndighet etter helseregisterloven. Det innebærer blant annet at de samme taushetspliktbestemmelsene som gjelder for Folkehelseinstituttets ansatte som behandler innsynsbegjæringer i helseopplysninger, også vil gjelder for departementets ansatte som behandler den samme innsynsbegjæringen.?

Ombudsmannen viser til at praksisen departementet har fulgt i denne saken ikke er i tråd med kravene som stilles til toinstansbehandling etter loven.

Departementet har fulgt Sivilombudsmannens råd og fått tilsendt sakens øvrige dokumenter. Etter en ny vurdering ble innsynsavslaget opprettholdt.