Søksmål ga innsyn

Først da NRK gikk til domstolen, fikk de se postjournalen til det offentlig eide selskapet Norsk Bane AS. Selskapet må dekke NRKs saksomkostninger på 6000 kroner.

Helt siden 2011 har NRK Møre og Romsdal bedt om å få se postjournalen til Norsk Bane AS. Da Fylkesmannen konkluderte med at offentligloven gjelder for selskapet som følge av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap, ba selskapet Justisdepartementes lovavdeling gripe inn for å omgjøre vedtaket. Lovavdelingen fant ikke noe grunnlag for å overprøve Fylkesmannen, men heller ikke det førte til at NRK fikk se postjournalen.

NRK gikk derfor til tingretten med krav om tvangsfullbyrdelse av Fylkesmannens vedtak om innsyn i postjournalen, etter reglene i offentlighetsloven § 32(4). Først da ga Norsk Bane AS tilgang til postjurnalen. Som følge av dette trakk NRK kravet om tvangsfullbyrdelse, men opprettholdt krav om dekning av saksomkostninger. Sunnmøre tingrett ga NRK medhold i at det var nødvendig å begjære tvangsfullbyrdelse, og idømte Norsk Bane AS å dekke saksomkostningene på 6000 kroner.
les kjennelsen her: