Søgne kommune får kritikk for dårlige postlister

Statsarkivet i Kristiansand påpeker flere mangler ved Søgne kommunes journalføringspraksis, og varsler stedlig tilsyn i 2009. Dette som følge av klage fra Budstikka og Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Som tidligere omtalt på presse.no/offentlighet klaget Budstikka og Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund Søgne kommune inn for Sivilombudsmannen for treg journalføring. Etter en nærmere gjennomgang fant Sivilombudsmannen grunn til å henvise klagen videre til Arkivverket, ettersom det har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med forvaltningens etterlevelse av arkivregelverket. Ombudsmannen understreker imidlertid at det i klagen tas opp «viktige problemstillinger knyttet til en grunnleggende forutsetning for innsynsretten etter offentlighetsloven.»

Offentlighetsutvalget og Budstikka oversendte klagen til Statsarkivet i Kristiansand, som har tilsynsansvar for arkivarbeidet i kommunene i Vest- og Aust-Agder.

Etter en nærmere gjennomgang av Søgnes journalføring i to utvalgte perioder, fant Statsarkivet flere eksempler på at journalføringen tok for lang tid. På bakgrunn av dette er det nå sendt en skriftlig henvendelse til kommunen der kommunen oppfordres til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at journalføring skjer «fortløpende» og korrekt. Det varsles samtidig at Statsarkivet regner med å foreta et stedlig tilsyn i Søgne kommune i løpet av 2009, og at man i den anledning bl.a. vil kontrollere om kommunens journalføringspraksis har forbedret seg.