Snudde etter ombudsmannskritikk

Etter kritikk på flere punkter fra Sivilombudsmannen fikk avisa Raumnes likevel innsyn i sak om klage på lærer fra elev.

Journalist i avisa Raumnes og medlem av Offentlighetsutvalget Thomas Frigård har kjempet en lang kamp for å få innsyn i en sak om klage på en lærer fra en elev. Først etter å ha tatt saken opp med Sivilombudsmannen, endret Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt syn på at saken måtte hemmeligholdes av hensyn til taushetsplikten, og ga delvis innsyn i dokumentene.

Både Fylkesmannen og kommunen mente hele saken måtte unntas offentlighet på grunn av taushetsplikten. Sivilombudsmannen mente Fylkesmannen ikke hadde begrunnet godt nok at et forelå personlige opplysninger som er vernet av taushetsplikten for den innklagede læreren, og ba Fylkesmannen om å gjøre en ny vurdering. Videre ba Ombudsmannen om en fornyet vurdering av om et virkelig var nødvendig å unnta hele dokumentet etter offl. §12c.