Skoletall fremdeles hemmelig

Kunnskapsdepartementet mener fremdeles opplysninger om hvor mange elever i Nittedal kommune som de siste fem årene hadde fått fritak fra plikten til å gjennomføre nasjonale prøver er taushetsbelagt informasjon. Dette til tross for at Sivilombudsmannen i sommer uttalte at han var kritisk til departementets tolkning.

I sommer fikk journalist og medlem av Offentlighetsutvalget, Vegard Venli, støtte fra Sivilombudsmannen i at Kunnskapsdepartementets hemmelighold av statistiske opplysninger bygget på en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene. I uttalelsen får departementet også kritikk for ikke å ha gjort en god nok jobb i behandlingen av innsynskravet: «Departementets uttalelser om koblingsfare synes å bygge på en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene i forbindelse med innsyn i statistiske opplysninger. Det er heller ikke foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av den aktuelle innsynsbegjæringen. Kunnskapsdepartementet bes om å vurdere saken på nytt».

Etter diverse purringer, både fra Venli, Presseforbundet og Sivilombudsmannen , har departementet fulgt Ombudsmannens anmodning om en ny vurdering, men altså landet på at dette er taushetsbelagte opplysninger.

I begrunnelsen hevder departementet at det er en koblingsfare mellom opplysninger om at en elev har fått fritak, og «tilstrekkelig kunnskap om elevmassen [på den aktuelle skolen] til å kunne identifisere spesialundervisningseleven». Det viser til at antall elever på de ulike skoler i Nittedal kommune varierer mellom 28 og 67, og at kommunens bosetningsmønster kjennetegnes av mindre befolkningssentra slik at lokalmiljøets kjennskap til elevene på den enkelte skole kan være relativt stor.

Etter det presse.no/offentlighet kjenner til, er Venli verken overbevist av eller spesielt fornøyd med departementets argumentasjon.